Šolska pravila SŠ KER

Na osnovi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, 0070-23/2018, v nadaljevanju pravilnik) določa ravnatelj Mojmir Klovar po predhodni pridobitvi mnenja učiteljskega zbora na učiteljski konferenci dne 18. 9. 2018, dijaške skupnosti na sestanku skupnosti dijakov dne 13. 9. 2018 in sestanku sveta staršev dne 18. 9. 2018 določa naslednja

ŠOLSKA PRAVILA O ŠOLSKEM REDU

Šolska pravila o šolskem redu v skladu s prvim odstavkom 3. člena pravilnika obsegajo:

1. merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom,
2. upravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje dijaka od pouka,
3. upravičene razloge za oprostitev prisotnosti dijaka pri pouku in način njegove vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve,
4. način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času prepovedi prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole,
5. pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem,
6. način sodelovanja s starši,
7. vzgojno delovanje šole,
8. druga pravila šolskega reda v skladu s predpisi.

1. Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom

1. člen
(1) Šola podeljuje pohvale, priznanja in diplome dijakom.
(2) Pohvale, priznanja ali diplome lahko prejme dijak ali skupina dijakov za uspešno in prizadevno delo v šoli ali izven nje.

2. člen
(1) Pohvale, priznanja in diplome dijakom ali skupini dijakov lahko predlagajo:
• razrednik,
• drugi strokovni delavci šole,
• mentorji dejavnosti,
• ravnatelj,
• direktor,
• oddelčne skupnosti in skupnosti dijakov šole,
• športni klubi ali druge organizacije,
• starši.
(2) Na podlagi podanih predlogov za podelitev pohval, priznanj in diplom dijakom ali skupini dijakov sprejme odločitev o podelitvi:
• predlagatelj – za ustne pohvale,
• razrednik – za pisne pohvale,
• razredni učiteljski zbor – za priznanja,
• učiteljski zbor šole – za diplome.

3. člen (Kriteriji za podelitev pohvale)
(1) Pohvale so lahko ustne ali pisne.
(2) Ustne pohvale se izrečejo, kadar se dijak ali skupina dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Ustne pohvale izreče predlagatelj.
(3) Pisne pohvale se podeljujejo za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
(4) Pisne pohvale se podeljujejo za:
• prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole;
• doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov na različnih področjih znanja in delovanja;
• posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov ali skupnosti dijakov šole;
• nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo;
• druge dejavnosti, ki jih razrednik, mentorji, učiteljski zbor šole ali ravnatelj ocenijo kot primerne za razlog pisne pohvale.
(5) Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje dijaka.
(6) Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.

4. člen (Kriterij za podelitev priznanja)
(1) Priznanja se podeljujejo za:
• večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem ali izvenšolskem delu;
• doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območje občine, regije ali države;
• večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih dejavnostih;
• doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo;
• večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali dijaški skupnosti šole;
• druge dejavnosti, ki jih razrednik, mentorji, učiteljski zbor šole ali ravnatelj ocenijo kot primerne za podelitev priznanja.
(2) Priznanja podeljuje ravnatelj šole praviloma ob zaključku šolskega leta na slavnosten način.

5. člen (Kriterij za podelitev diplome)
(1) Diplome se podeljujejo za:
• odličen uspeh ves čas šolanja;
• osvojeno prvo skupino v raziskovalni dejavnosti v okviru akcije Znanost mladini;
• doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana na državnem nivoju (prva tri mesta oziroma prve tri nagrade, plakete …);
• večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih (npr. pevski zbor ipd.);
• druge dejavnosti, ki jih razrednik, mentorji, učiteljski zbor šole ali ravnatelj ocenijo kot primerne za podelitev diplome.
(2) Diplome podeljujeta direktor zavoda in ravnatelj šole praviloma ob zaključku šolskega leta na slavnosten način.

2. Upravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje dijaka od pouka

6. člen
(1) V primeru objektivnih težav z javnimi prevozi razrednik s pisno vlogo staršev dovoli zamujanje in predčasno odhajanje od pouka.
(2) Dovoljenje dijaku razrednik vpiše v ustrezno evidenco.

3. Upravičene razloge za oprostitev prisotnosti dijaka pri pouku in način njegove vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve

7. člen
(1) Starši lahko zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku določenega predmeta. O prošnji, ki ji je potrebno priložiti dokazila z navodili zdravnika, odloči ravnatelj.
(2) Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, lahko šola vključi v druge oblike dela. Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, učitelj na osnovi navodil zdravnika individualno usmerja v oblike dela, ki ne ogrožajo dijakovega zdravja.
(3) Razrednik v predpisani dokumentaciji pisno evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o tem obvesti oddelčni učiteljski zbor.

4. Način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času prepovedi prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole

8. člen
(1) Za dijaka, ki ima daljšo prepoved pristnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževanja, se obveznosti, ki jih mora opravljati v času prepovedi določijo s sklepom, ki ga izda ravnatelj po predhodno pridobljenem mnenju svetovalne službe in oddelčnega učiteljskega zbora.

5. Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem

9. člen
(1) Uporaba mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih je dovoljena le v avli šole. Ko so dijaki v učilnici, morajo vse naprave izključiti. Če dijak tega določila ne spoštuje, mu učitelj vzame napravo in tako prepreči motenje pouka. Napravo lahko takoj prevzamejo starši ali zakoniti skrbniki dijaka.
(2) V učilnicah med poukom ali drugimi oblikami dela ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih in snemalnih naprav. Vsaka njihova uporaba med preverjanjem in ocenjevanjem znanja ter med šolskimi tekmovanji v znanju se šteje za težjo kršitev, zloraba pa za najtežjo kršitev šolskih pravil.
(3) Učitelj lahko pri pouku in drugih oblikah izvajanja izobraževalnega dela dovoli uporabo osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in/ali komunikacijskim omrežjem.

6. Način sodelovanja s starši

10. člen
(1) Šola objavi na spletnih straneh naslednje dokumente:
• organe šole in izobraževalne programe;
• Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah;
• Šolska pravila o šolskem redu;
• Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah;
• Šolska pravila o ocenjevanju znanja.

11. člen
(1) Razredniki seznanijo starše dijakov z organizacijo in s pravili šole na prvem roditeljskem sestanku septembra tekočega šolskega leta.
(2) Obveščanje dijakov in staršev zavoda poteka:
• na oglasnih mestih v prostorih zavoda;
• na spletni strani šole;
• preko razglasnega sistema in okrožnic.
(3) Sodelovanje učiteljev s starši dijakov poteka v obliki:
• govorilnih ur, ki jih imajo vsi učitelji za starše enkrat tedensko;
• skupnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
(4) Razrednik se s starši dogovori o načinu medsebojnega obveščanja (elektronska pošta, telefon, SMS sporočila) na prvem roditeljskem sestanku.
(5) Zaradi lažje organizacije in izvedbe govorilnih ur se starši učiteljem najavijo na govorilne ure preko elektronske pošte ali telefona.

12. člen
(1) Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu.
(2) Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, o vzroku odsotnosti dijaka obvestijo šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti.
(3) Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnjega odstavka, razrednik oziroma šola, o odsotnosti dijaka obvesti starše naslednji dan.
(4) Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka v šolo razrednika pisno obvestiti o vzroku odsotnosti. Če razrednik podvomi v verodostojnost podpisa v opravičilu, to preveri pri starših.
(5) Razrednik oziroma šola o upravičenosti odsotnosti dijaka na podlagi ustreznega opravičila o odsotnosti v treh delovnih dneh po prejemu opravičila

13. člen
(1) Razrednik ne opraviči odsotnosti dijaka v naslednjih primerih:
• če se ne upoštevajo določila predhodnega člena;
• če dijak brez dovoljenja učitelja ali razrednika zapusti pouk;
• če je dijak prisoten pri pouku le pri posameznem predmetu;
• če je dijaku začasno prepovedana prisotnost pri pouku zaradi kršitev šolskega reda.

7. Vzgojno delovanje šole
14. člen
(1) Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse dijake.
(2) Dijakom zagotoviti, da lahko izpolnjujejo svoje dolžnosti in uveljavljajo svoje pravice:
• prisostvovati pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole;
• opravičiti svojo odsotnost v skladu s predpisanim postopkom;
• ravnati v skladu s predpisi, šolskimi pravili in navodili šole;
• skrbeti za zdravje, varnost in integriteto;
• skrbeti za čisto in varno okolje;
• spoštovati splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur;
• spoštovati pravice dijakov, delavcev šole in drugih;
• prispevati k ugledu šole;
• odgovorno ravnati s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole in drugih.

15. člen
(3) V okviru vseh šolskih dejavnosti je prepovedano:
• kajenje, uživanje alkohola in prepovedanih drog;
• prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog;
• posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in prepovedanih drog,
• posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja.

16. člen
(1) V primeru, da učitelj ali drugi zaposleni na šoli posumi, da dijak krši določila prejšnjega člena tega pravilnika, lahko pokliče pooblaščeno osebo, ki ustrezno ukrepa.
(2) Pooblaščena oseba, ki lahko opravi pregled dijaka in njegove lastnine v skladu s predpisi je:
• varnostnik;
• policija.
(3) Učitelj ali drugi zaposleni iz 1. odstavka tega člena mora dijaka zadržati do prihoda pooblaščene osebe, ki opravi ustrezen pregled dijaka in njegove lastnine ali opravi preizkus alkoholiziranosti oziroma prisotnost nedovoljenih drog.

17. člen
(1) Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela zaradi:
• ogrožanja svojega zdravja ali življenja;
• ogrožanja zdravja ali življenja drugih.
(2) V primeru, da dijak s kršitvami prejšnjega odstavka nadaljuje ali nakazuje nadaljevanje kršitve, se dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela za dalj časa. Na podlagi 56. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ravnatelj v sklep iz 8. člena tega pravilnika zapiše:
• obveznosti dijaka, ki jih mora opraviti v času prepovedi;
• čas trajanja prepovedi;
• razlogih za prepoved prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega.

8. Druga pravila šolskega reda v skladu s predpisi

18. člen
(1) Vstop v šolo oz. posamezne dele stavbe je v času pouka mogoč od 6.00 do 20.00 oziroma v času dogovorjenega sodelovanja staršev z učitelji.
(2) Izven tega časa so objekti zaščiteni z alarmom, ves čas pa so pod video nadzorom.
(3) Dijaki, ki zaradi neugodnih prometnih zvez prihajajo v šolo v zgodnejšem času, počakajo do začetka pouka v za to namenjenem prostoru.

19. člen
(1) Pouk se praviloma začenja ob 8.00 7.10.
(2) Pouk poteka po veljavnem urniku, dijakom zamujanje k pouku in predčasen odhod od pouka nista dovoljena.
(3) Prestavljanje ur pouka je dovoljeno le s soglasjem vodstva šole.
(4) Ura pouka traja 45 minut. Med urami pouka so petminutni odmori, glavni odmor pa traja 45 minut in je
namenjen topli malici. Med glavnim odmorom se enkrat tedensko izvedejo tudi krajše razredne ure.

20. člen
(1) Pravila uporabe šolskih prostorov in njihova urejenost:
• učilnice so pred začetkom pouka in med odmori zaklenjene;
• vstop v učilnice je dovoljen v prisotnosti učitelja;
• med poukom ni dovoljeno zadrževanje na hodnikih pred učilnicami;
• dijaki, ki iz kakršnega koli vzroka nimajo pouka, počakajo v avli ali v knjižnici zavoda;
• za urejenost šolskih prostorov in površin so odgovorni vsi dijaki in delavci šole;
• dijaki so dolžni skrbeti za red in čistočo v učilnicah, telovadnicah, laboratorijih, knjižnici, sanitarijah, na hodnikih in ostalih površinah.

21. člen
(1) Dijaki osebno garderobo prenašajo s seboj in jo v učilnicah odlagajo na stenske obešalnike.
(2) Pri pouku športne vzgoje odložijo garderobo v za to namenjen prostor.
(3) Ob koncu šolske ure dijaki pospravijo učilnico. Najdene predmete prinesejo v telefonsko centralo ali tajništvo.

22. člen
(1) Reditelj v razredu pomaga učiteljem pri izvajanju posameznih določil hišnega reda.
(2) Razpored rediteljev določi razrednik. Naloge reditelja opravlja/-ta en/dva dijak/-a tedensko.
(3) Naloge reditelja so:
• ob začetku vsake šolske ure javi učitelju manjkajoče dijake;
• če 5 minut po zvonjenju učitelja ni k pouku, reditelj odsotnost sporoči ravnatelju oz. pomočniku ravnatelja, v primeru njune odsotnosti pa v tajništvo šole;
• med poukom in ob koncu ure očisti šolsko tablo in odstrani smeti;
• obvešča učitelja oziroma hišnika o poškodbah šolskega inventarja;
• opravlja druge naloge po navodilu učitelja ali razrednika.

23. člen
(4) Pri praktičnem pouku v šolski učni delavnici se morajo dijaki ravnati po določilih Pravilnika o varstvu pri delu in internih pravilih, izobešenih v učnih delavnicah, laboratorijih ali specializiranih učilnicah.
(5) Pri pouku so lahko samo dijaki, ki imajo v skladu s pravili VPD ustrezno obleko, obutev in po potrebi osebna zaščitna sredstva.
(6) Vstop v učno delavnico in zadrževanje v njej sta dovoljena samo v prisotnosti učitelja.
(7) Med praktičnim poukom oziroma laboratorijskimi vajami dijaki ne smejo zapuščati delovnega mesta brez dovoljenja učitelja.
(8) Dijakom priporočamo, da so nezgodno zavarovani. Zavarovanje lahko sklenejo s katero koli zavarovalno družbo.
(9) Dijaki:
• morajo čuvati delovna sredstva in učno opremo;
• ne smejo odstranjevati varnostnih naprav pri strojih in drugih delovnih sredstvih;
• javiti vsako okvaro na delovnih sredstvih prisotnemu učitelju.
(10) Škodo, ki je nastala na opremi iz malomarnosti, poravna povzročitelj.
(11) Med odmori se dijaki ne smejo zadrževati v učni delavnici, razen ob prisotnosti učitelja.
(12) Odpadke, ki nastanejo pri PRA, dijaki zbirajo ločeno v ustrezne posode.
(13) Po končanem praktičnem pouku dijaki očistijo in prezračijo delovne prostore.

24. člen
(1) Za učinkovitejše izvajanje hišnega reda je med poukom na šoli organizirano dežurstvo dijakov in učiteljev, v oddelkih pa za te naloge skrbijo dijaki reditelji.
(2) Dežurstvo dijakov se opravlja v avli šole, v šolskih učnih delavnicah in pri garderobah šolskih telovadnic.

25. člen
(1) Dežurstvo se opravlja med poukom od 7.10 do 14.35, ne glede na urnik dežurnega dijaka, pri praktičnem pouku pa tudi v popoldanskem času do konca šolske ure, po kateri v učni delavnici ni več dijakov.
(2) Dežurstvo dijakov na šoli je razporejeno po oddelkih po posameznih mesecih v šolskem letu, razpored pa določi ravnatelj. Med šolskim letom dežurajo samo dijaki nezaključnih letnikov.
(3) Razpored dežurnih dijakov in dežurnih učiteljev je določen ob začetku meseca in je objavljen na oglasni deski.
(4) Dežurstvo v šolskih učnih delavnicah izvaja po en dijak v dopoldanski izmeni.
(5) Razpored dežurnih mest:
v objektu na Pot na Lavo 22 opravljajo dežurstvo:
• pri vhodu v telovadnico dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja ( 1. polletje) in dijaki Srednje šole za elektrotehniko, kemijo in računalništvo (2. polletje),
• pri vhodu v MIC dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije,
• pri požarnih vrati v A-etaži pa dijaki Gimnazije Lava;
v objektu na Ljubljanski cesti 17 opravljajo dežurstvo:
• v avli šole in pri vhodu v učne delavnice dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko;
v objektu na Kosovelovi ulici 12 opravljajo dežurstvo:
• v avli šole dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.

26. člen
(1) Naloge dežurnega dijaka so:
• ob začetku dežurstva prevzame v tajništvu mapo dežurnega dijaka, ob koncu dežurstva pa jo tja tudi vrne;
• vodi zapisnik o dežurstvu;
• sprejema tuje obiskovalce šole, jim daje informacije in jih usmerja k šolskim službam oziroma učiteljem šole;
• skrbi za red v okolici dežurnega mesta;
• obvešča dežurnega učitelja o kršitvah hišnega reda;
• med šolskimi urami odstranjuje večje smeti;
• sproti obvešča hišnika o morebitni škodi na šolskem inventarju;
• opravlja druge naloge po navodilih dežurnega učitelja ali vodstva šole.

27. člen
(1) Dežurstvo v garderobah izvaja dijak, ki ga določi učitelj ŠVZ; to je lahko tudi dijak, oproščen aktivnega sodelovanja pri pouku.
(2) Med poukom vstop v garderobo dijakom ni dovoljen, razen ob prisotnosti dežurnega dijaka.

28. člen
(1) Naloge dežurnega učitelja so predvsem:
• ugotavlja prisotnost dežurnih dijakov in jim daje navodila v zvezi z opravljanjem dežurstva;
• določa nadomeščanje dežurnih dijakov (pisanje šolskih nalog ali odsotnost);
• s pomočjo hišnika, varnostnika in vodstva šole razrešuje sprotne probleme;
• opozarja dijake in obiskovalce na spoštovanje hišnega reda;
• posreduje dežurnim dijakom sprotne naloge;
• ob koncu dežurstva pregleda mapo dežurnega.

29. člen
(1) Pravila šolske prehrane na Šolskem centru Celje in navodila za uporabo sistema za plačevanje prehrane sprejme Svet zavoda in so objavljena kot samostojen dokument.

Celje, 19. 9. 2018

Ravnatelj
Mojmir Klovar