Šolska pravila o ocenjevanju znanja

Na osnovi 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednji šoli (Uradni list RS, 0070-23/2018, v nadaljevanju pravilnik) določa ravnatelj Mojmir Klovar po predhodni obravnavi na seji učiteljskega zbora dne 24. 8. 2018 naslednja

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA

Šolska pravila ocenjevanja znanja v skladu s prvim odstavkom 12. člena pravilnika obsegajo:
1. načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja,
2. potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju,
3. pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov,
4. izpitni red,
5. ukrepe pri kršitvah ocenjevanja znanja,
6. pripravo in hrambo izpitnega gradiva,
7. druga pravila in postopke v skladu s tem pravilnikom.

1. Načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja
1. člen
(opravljanje obveznosti)
(1) Ocenjevanje znanja je določeno z učnim načrtom posameznega predmeta in usklajeno v strokovnem aktivu.
(2) Dijak mora opraviti obveznosti skladno z minimalnim standardom znanja pri splošno izobraževalnem predmetu, strokovnem modulu in modulu odprtega kurikula (v nadaljnjem besedilu bo za splošno izobraževalni predmet, strokovni modul in modul odprtega kurikula uporabljen izraz predmet) .
(3) Dijak, ki ni izpolnil vseh obveznosti do konca pouka, izpolni neizpolnjene obveznosti v rokih, ki jih določa šolski koledar.
(4) Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov, ima pravico opravljati popravne izpite. Popravni izpiti se opravljajo v izpitnih rokih, ki so predvideni v šolskem koledarju.

2. Potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju
2. člen
(potrebno število ocen)
(1) Učitelj predmeta na začetku šolskega leta seznani dijake s številom potrebnih ocen glede na posamezne oblike ocenjevanja znanja, ki poleg pisnega in ustnega ocenjevanja znanja lahko obsega tudi ocenjevanje vaj, seminarskih ali drugih nalog, izdelka ali storitve, zagovora, nastopa in podobno.
(2) V primeru, da učitelj pri predmetu pridobi več ocen kot je potrebno število ocen iz prejšnjega odstavka in dijak te dodatne ocene ali ocen ni pridobil ali so bile negativne ne more biti neocenjen ali neocenjen pri tem predmetu.
(3) V primeru popravljanja negativnih ocen se te ocene ne štejejo kot dodatne ocene iz drugega odstavka tega člena.
(4) Učitelj predmeta mora z organizacijo dela zagotoviti, da bodo lahko dijaki pridobili potrebno število ocen iz prvega odstavka tega člena.

3. člen
(roki za pridobivanje potrebnih ocen)
(1) Učitelj mora načrtovati delo tako, da lahko dijak vse potrebne ocene pridobi štirinajst dni pred koncem ocenjevalnega obdobja oz. pred odhodom dijakov na praktično usposabljanje z delom (PUD).

4. člen
(objava števila potrebnih ocen pri predmetu)
(1) Potrebno število ocen glede na posamezne oblike na ocenjevalno obdobje pri posameznem predmetu je priloga tega pravilnika in se objavijo na spletni strani šole skupaj s pravilnikom.

3. Pogoji za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov
5. člen
(merila za ponavljanje pisnih izdelkov)
(1) Če je več kot ena tretjina pisnih izdelkov ocenjena negativno, se ocenjevanje se enkrat ponovi, razen za tiste dijake, ki so prvič pisali pozitivno in tega ne želijo.

6. člen
(ugotavljanje razlogov za neuspeh)
(1) V primeru iz prejšnjega člena učitelj skupaj z dijaki analizira ter skupinsko in individualno konkretizira vzroke, dijakom predlaga smernice, vsebine, načine, metode in konzultacije ter to evidentira v dnevnik dela.
(2) Ugotavljanje razlogov za ponavljanje pisnega izdelka mora učitelj opraviti pred ponovnim ocenjevanjem.

4. Izpitni red
7. člen
(roki za opravljanje izpitov)
(1) Roki, pogoji in postopki opravljanja izpitov se določijo z Letnim delovnim načrtom šole, izobraževalnim programom in šolskim koledarjem za srednje šole tako, da dijak lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v naslednji letnik do konca šolskega leta.

8. člen
(objava razporedov)
(1) Razpored izpitov mora biti objavljen najmanj tri dni pred datumom začetka njihovega opravljanja.

9. člen
(število izpitov po izpitnih rokih)
(1) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak praviloma opravlja največ dva (2), v jesenskem pa največ tri (3) izpite.

10. člen
(izjeme)
(1) Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov, po pridobljenem mnenju razrednika in svetovalne službe, razpiše drugačne roke in načine za izpolnjevanje neopravljenih obveznosti oziroma za opravljanje več popravnih izpitov.
(2) Razloge za drugačno opravljanje neopravljenih obveznosti mora dijak oziroma njegovi skrbniki navesti v prošnji, ki jo naslovijo na ravnatelja. Ravnatelj na prošnjo odgovori v 3 delovnih dneh in na njegovo odločitev ni možna pritožba.

11. člen
(prijava na izpit)
(1) Dijak se prijavi k izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.
(2) Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.
(3) Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oz. dela izpita ali ga samovoljno prekine, se ugotovi »ni pristopil«. Šteje se, da je dijak izrabil izpitni rok.

12. člen
(opravljanje izpitov)
(1) Ustni izpiti, zagovori in nastopi se opravljajo pred izpitno komisijo. Izpitna komisija ima predsednika, izpraševalca in enega člana. Imenuje jo ravnatelj.
(2) Čas pisanja pisnih izpitov, izdelave izdelkov in drugih nalog je objavljen v prilogi tega pravilnika in v Letnem delovnem načrtu šole.

13. člen
(pisni del izpita)
(1) Nadzorni učitelj prevzame izpitno gradivo za pisni del izpita v tajništvu šole v skladu z 18. členom, 3. odstavkom tega pravilnika.
(2) Opravljanje pisnega dela izpita organizira glede na objavljen razpored opravljanja izpitov in upošteva čase pisnega dela, ki so objavljeni v prilogi tega pravilnika.
(3) Nadzorni učitelj po končanem pisnem delu izpita preda celotno izpitno gradivo ocenjevalcu, ki je zapisan na mapi, ki jo je prejel.

5. Ukrepi pri kršitvah ocenjevanja znanja
14. člen
(pravila pri ocenjevanju)
(1) Učitelj ob začetku šolskega leta dijake seznani z načrtom ocenjevanja za predmet, ki ga poučuje.
(2) Učitelj mora dijake posebej opozoriti na:
• čas ocenjevanja glede na posamezne oblike ocenjevanja in
• dovoljene pripomočke.
(3) Vsi pripomočki, ki niso dovoljeni, so prepovedani in jih pri ocenjevanju dijaki ne smejo uporabljati.

15. člen
(uporaba nedovoljenih pripomočkov)
(1) Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj zaloti dijaka pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah predpisanih pravil ocenjevanja, se dijaka opozori oz. ugotovi prekinitev postopka o ocenjevanju in oceni z negativno oceno.

6. Priprava in hranjenje izpitnega gradiva
16. člen
(priprava izpitnega gradiva)

(1) Izpitno gradivo pripravi učitelj predmeta in ga na strokovnem aktivu uskladi z ostalimi učitelji predmeta.
(2) Učitelj izpitno gradivo shrani v tajništvu najkasneje dan pred izpitom.
(3) Izpitno gradivo je potrebno varovati na način, ki ga določi ravnatelj v tem pravilniku.

17. člen
(priprava izpitnega gradiva za hrambo)
(1) Učitelj gradivo shrani v zapečateno mapo. Na mapo je potrebno zapisati predmet, oblika izpita, število izpitnih gradiv, datum opravljanja izpita in priimek ter ime učitelja, ki je gradivo deponiral.
(2) V primeru, da izpit pri predmetu poteka v več delih, je potrebno za vsak del izpita pripraviti posebno zapečateno mapo.

18. člen
(izpitna tajnost)
(1) Izpitno gradivo mora biti v tajništvu shranjeno v zaklenjeni omari in do njega ne smejo imeti dostop nepooblaščene osebe.
(2) Do shranjenega izpitnega gradiva lahko v času hrambe dostopa le ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.
(3) Na dan izpita ali dela izpita tajnica preda izpitno gradivo učitelju, ki je zapisan na kuverti oziroma nadzornemu učitelju na pisnem delu izpita.

7. Druga pravila in postopki v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi
19. člen
(analize in kakovost)
(1) Strokovni organi šole in posamezni učitelji sproti in najmanj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja analizirajo nivo doseganja ciljev in opravljene obveznosti programskih enot oz. ocene za posameznega dijaka, skupino, oddelek ter sprejmejo kakovostne sklepe in načrte.
(2) Analizo rezultatov doseganja ciljev in kompetenc oz. opravljanja drugih obveznosti obravnavajo dijaki najmanj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja v prisotnosti razrednika, lahko pa tudi učitelja posamezne programske enote.

20. člen
(uveljavitev pravilnika)
(1) Ta šolska pravila ocenjevanja znanja stopijo v veljavo po predhodni obravnavi in pridobitvi mnenj učiteljskega zbora s 1. septembrom 2018.

Celje, 28. 8. 2018

Ravnatelj
Mojmir Klovar