Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

 

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?
Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči.

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896

 

Starši izpolnite obrazec na spletni strani Zavoda RS za šolstvo:  https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/obrazci-za-usmerjanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/ in ga po pošti pošljete na naslov Zavoda RS za šolstvo.

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Kotnikova ulica 28, Ljubljana (6. nadstropje)
1000 LJUBLJANA

Za dodatne informacije se obrnite na:

Tel.: 01/241 19 50, 01/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
E-pošta: usmerjanje@zrss.si, vodja Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: dr. Natalija Vovk Ornik.

Obrnete se lahko tudi na pristojne območne enote Zavoda RS za šolstvo (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure):

Zavod RS za šolstvo – OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000 Maribor; Tel.: 02/320 80 50
Zavod RS za šolstvo – OE Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota; Tel.: 02/539 11 70
Zavod RS za šolstvo – OE Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/883 92 70
Zavod RS za šolstvo – OE Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto Maribor; Tel.: 07/371 91 90
Zavod RS za šolstvo – OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica; Tel.: 05/330 80 50
Zavod RS za šolstvo – OE Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; Tel.: 03/490 79 30
Zavod RS za šolstvo – OE Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj; Tel.: 04/280 29 10
Zavod RS za šolstvo – OE Koper, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper; Tel.: 05/610 06 00

 

Pri vpisu na SŠ KER

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

Skip to content