MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Hrib d.o.o


ŠTIPENDIJE:

Razpis za kadrovsko štipendijo podjetja Energetika

Unior d.d. razpisuje kadrovske štipendije

Podjetje APLAST d. o. o. vabi na PUD

Informacije o različnih štipendijah v Sloveniji | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)


PREHRANA:

Koordinatorica prehrane na Šolskem centru Celje

Koštomaj Gašperšič, Marjetica
Kabinet E11 (četrto nadstropje)
Telefon: +386 3 428 58 36

Dopoldanske govorilne ure: sreda, od 9.40 do 10.25
Popoldanske govorilne ure: 3. delovni torek v mesecu,  od 17:00 do 18:00

 

Cena malice v šolskem letu 2023/2024 za dijake znaša 3,60€.

Subvencijo za prehrano:

Za pridobitev subvencije vloge praviloma ni treba vlagati. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/subvencioniranje-solske-prehrane.html

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Prijava na šolsko prehrano: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2262


PREVOZ:

Subvencioniran prevoz v šolo: https://www.gov.si/teme/subvencioniran-prevoz-v-solo/

Nakup subvencioniranih vozovnic se opravi pri prevoznikih.

Do subvencionirane vozovnice ste upravičeni vsi, ki imate bivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja, v Republiki Sloveniji ali tujini niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti ali niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in se izobražujete po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih in iz evidenc ministrstva, pristojnega za izobraževanje, izhaja, da imate status:

  • učenca, vzporedno vpisanega v strokovni del srednješolskega izobraževalnega programa,
  • dijaka, skladno s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje,
  • osebe, ki se izredno izobražuje po programu poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,
  • študenta

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za dijake in študente: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html

Skip to content