Poročilo tima za kakovost za šolsko leto 2020/21

 

V šolskem letu 2020/21, v katerem smo del izobraževanja imeli v šoli, večji  del pa smo izvedli na daljavo, smo spremljali kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa na naši šoli na področju obiska oz. sodelovanja pri pouku in doseženega uspeha dijakov. Cilji, ki smo jih izbirali v preteklih letih v projektih vezanih na področji kakovosti in samoevalvacije, so bili zaradi dela na daljavo težje merljivi. Zato smo sedaj izbrali take, kjer jasno lahko izmerimo napredek pri dijakih:

 • odstotek prisotnosti dijakov pri pouku,
 • odstotek neopravičenih izostankov dijakov pri pouku,
 • uspeh dijakov ob koncu pouka (pred popravnimi izpiti),
 • odstotek uspešnosti dijakov pri prehodu v višji letnik (po popravnih izpitih).

 

In kakšni so rezultati? Če gremo po vrsti, so odgovori naslednji:

 • odstotek prisotnosti dijakov pri pouku ostaja nespremenjen: 95,3 %
 • odstotek neopravičenih izostankov dijakov pri pouku se je malo povečal: iz 0,4 % → 0,5 %
 • ob koncu pouka je v tem šolskem letu večje število dijakov neocenjenih: 5,8 % → 8,7 %,

večje pa je tudi število dijakov s popravnimi izpiti: 9,1% → 11,1 %

 • odstotek uspešnosti dijakov pri prehodu v višji letnik je nekoliko manjši: iz 95,3 % → 94,8 %

 

Za povečanje števila dijakov, ki niso bili ob koncu pouka neuspešni, oz. so bili pri svojem delu neocenjeni, lahko verjetno iščemo vzroke tudi v dejstvu, da so ti dijaki že drugo leto zapored večino pouka morali opraviti na daljavo.

S pomočjo ankete smo v mesecu novembru 2020 in marcu 2021 merili klimo med dijaki in ugotavljali odnos do pouka na daljavo, njihove občutke ob kombiniranem načinu dela, zbrali smo njihove pripombe itd. Rezultate omenjene ankete smo primerjali z odgovori dijakov iz preteklega šolskega leta. Opazili smo, da so se stvari marsikje premaknile na bolje. Dijaki so se namreč v danih razmerah prilagodili izvajanju pouka na daljavo. V zadnji izvedeni anketi smo ugotovili, da ima veliko manj dijakov težave pri delu od doma zaradi računalniške opreme. Prav tako se je zmanjšal odstotek tistih, ki so imeli težave z internetno povezavo. Opazno se je zmanjšal tudi odstotek dijakov, ki jih je motila uporaba spletnih kamer pri pouku. Dijaki so poudarili, da se je izboljšala komunikacija med dijaki in učitelji. Ob tem se je povečal odstotek tistih dijakov, ki so pri svojem delu prosili učitelje za pomoč. Največji skok v odstotkih (25 %) pa smo zaznali pri vprašanju, ali jim pouk na daljavo ustreza, kjer je samo še 10 % dijakov odgovorilo, da se s tem ne strinja. Zelo zadovoljni so bili tudi s potekom ustnih spraševanj preko video sestanka, kjer je samo 5 % dijakov odgovorilo, da jim to ne ustreza.

Člani komisije za kakovost smo:

 • Mojmir Klovar, ravnatelj,
 • Andrej Grilc, vodja komisije,
 • Matej Kališek, član komisije

Zunanji člani:

 • predstavnik dijakov
 • predsednik sveta staršev
 • Andrej Holobar, predstavnik delodajalcev

 

Andrej Grilc, vodja komisije za kakovost

Skip to content