Poročilo tima za kakovost

Poročilo tima za kakovost za šolsko leto 2016/17

V šolskem letu 2016/17 smo spremljali kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa na naši šoli na področju obiska pouka in doseženega uspeha dijakov. Cilji, ki smo jih izbirali v preteklih letih v projektih vezanih na področji kakovosti in samoevalvacije, so bili težje merljivi. Zato smo sedaj izbrali take, kjer jasno lahko izmerimo napredek pri dijakih:

 • odstotek opravičenih izostankov dijakov pri pouku,
 • odstotek neopravičenih izostankov dijakov pri pouku,
 • odstotek uspešnosti dijakov pri prehodu v višji razred.

In kakšni so rezultati? Če gremo kar po vrsti, so odgovori naslednji:

 • odstotek opravičenih izostankov dijakov pri pouku ostaja skoraj nespremenjen: iz 91,4% → 91,5%,
 • odstotek neopravičenih izostankov dijakov pri pouku se je krepko zmanjšal (relativno gledano kar za 30%): iz 1,0% → 0,7%,
 • odstotek uspešnosti dijakov pri prehodu v višji razred pa se je tudi zelo lepo popravil: iz 90,5% → 92,4%.

S pomočjo ankete smo merili tudi klimo v kolektivu in ugotavljali stopnjo zadovoljnosti učiteljev z opravljenim delom in pogoji opravljanja dela ter kvaliteto medsebojnih odnosov.

Spremljanje organizacijske vitalnosti (Organisational Vitality – ORVI) je praksa uspešnih podjetij in šol. Pozornost je usmerjena predvsem na povezavo med tem, kako upravljamo (ravnamo) z zaposlenimi, kako se ti v organizaciji počutijo in kako zavzeti so pri svojem delu. S tem postane ključno vprašanje, kako šola zaposlenim omogoča, da uveljavljajo svoje znanje in ideje ter tako dosegajo uspeh pri svojem delu. To namreč vpliva tako na počutje zaposlenih kot tudi na uspešnost šole.

Raziskava v letu 2016 je bila izvedena s pomočjo vprašalnika ORVI 2016 in ORVI 2015. Vprašalnik je zadržal visoko stopnjo primerljivosti s preteklimi podatki tako šole same, kot tudi splošnih povprečij in primerjave z drugimi šolami na ŠC Celje. Še vedno torej omogoča poleg merjenja organizacijske klime na posamezni šoli, tudi primerjavo med šolami in tudi primerjavo z rezultati merjenj iz prejšnjih let.

Splošen indeks ORVI na ŠCC, KER je zrasel glede na prejšnje leto za 0,11 in sicer iz 3,72 → 3,83.

Člani komisije za kakovost smo:

 • Mojmir Klovar, ravnatelj,
 • Stane Ravnak, vodja komisije,
 • Matej Kališek, član komisije

Zunanji člani:

 • predstavnik dijakov
 • predsednik sveta staršev
 • Andrej Holobar, predstavnik delodajalcev

Vodja tima za kakovost
Stane Ravnak, univ. dipl. inž