Šolska pravila o ocenjevanju znanja

ŠOLSKI CENTER CELJE
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Pot na Lavo 22, 3000 Celje

 

Kazalo:
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Dodatek k šolskim pravilom ocenjevanja znanja

 


 

V skladu z 12. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) ravnatelj ŠC Celje, Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo po predhodni obravnavi na seji učiteljskega zbora dne 14. 10. 2020 določa

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA

 

Šolska pravila ocenjevanja znanja v skladu s prvim odstavkom 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah obsegajo:

I. načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja,

II. potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju,

III. pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov,

IV. izpitni red,

V. ukrepe pri kršitvah ocenjevanja znanja,

VI. pripravo in hrambo izpitnega gradiva,

VII. druga pravila in postopke v skladu s tem pravilnikom.

 

I. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI

 1. člen

(Opravljanje obveznosti)

Ocenjevanje znanja je določeno z učnim načrtom posameznega predmeta in usklajeno v strokovnem aktivu.

Dijak mora opraviti obveznosti skladno z minimalnim standardom znanja pri splošnoizobraževalnem predmetu, strokovnem modulu in modulu odprtega kurikula (v nadaljnjem besedilu bo za splošnoizobraževalni predmet, strokovni modul in modul odprtega kurikula uporabljen izraz predmet).

Dijak, ki ni izpolnil vseh obveznosti do konca pouka, izpolni neizpolnjene obveznosti v rokih, ki jih določa šolski koledar.

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov, ima pravico opravljati popravne izpite. Popravni izpiti se opravljajo v izpitnih rokih, ki so predvideni v šolskem koledarju.

1a. člen

(Opravljanje šolskih obveznosti v izrednih okoliščinah)

Ko ni mogoče realizirati načrtovanih pisnih ocenjevanj znanja, načrtovanih v skladu s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, lahko ravnatelj po posvetovanju s strokovnim aktivom oz. programskim učiteljskim zborom določi nove roke in načine za pisno ocenjevanje znanja. Pri tem je potrebno upoštevati določila 14. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

 

II. POTREBNO ŠTEVILO OCEN PRI POSAMEZNEM PREDMETU OZIROMA STROKOVNEM MODULU V POSAMEZNEM OCENJEVALNEM OBDOBJU

 1. člen

(Potrebno število ocen)

Učitelj predmeta na začetku šolskega leta seznani dijake s številom potrebnih ocen glede na posamezne oblike ocenjevanja znanja, ki poleg pisnega in ustnega ocenjevanja znanja lahko obsega tudi ocenjevanje vaj, seminarskih ali drugih nalog, izdelka ali storitve, zagovora, nastopa in podobno.

V primeru, da učitelj pridobi pri predmetu več ocen, kot je potrebno število ocen iz prejšnjega odstavka in dijak dodatne ocene ali ocen ni pridobil oziroma so bile negativne, ne more biti negativen ali neocenjen pri tem predmetu.

V primeru popravljanja negativnih ocen se te ocene ne štejejo kot dodatne ocene iz prvega odstavka tega člena.

Učitelj predmeta mora z organizacijo dela zagotoviti, da bodo lahko dijaki pridobili potrebno število ocen iz prvega odstavka tega člena.

 1. člen

(Roki za pridobivanje potrebnih ocen)

Učitelj mora načrtovati delo tako, da lahko dijak vse potrebne ocene pridobi štirinajst dni pred koncem ocenjevalnega obdobja oziroma pred odhodom dijakov na praktično usposabljanje z delom (PUD).

 1. člen

(Objava števila potrebnih ocen pri predmetu)

Potrebno število ocen glede na posamezne oblike na ocenjevalno obdobje pri posameznem predmetu je priloga tega pravilnika in se objavijo na spletni strani šole skupaj z Načrtom ocenjevanja znanja.

 

III. POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV

 1. člen

(Merila za ponavljanje pisnih izdelkov)

Če je ena tretjina (velja do 15. 1. 2021) oz. polovica (velja od 15. 1. 2021 naprej) pisnih izdelkov ali več ocenjena negativno, se ocenjevanje enkrat ponovi, razen za tiste dijake, ki so prvič pisali pozitivno in tega ne želijo.

Določba tega člena se ne uporablja za izrednega dijaka.

 1. člen

(Ugotavljanje razlogov za neuspeh)

V primeru iz prejšnjega člena učitelj skupaj z dijaki analizira ter skupinsko in individualno konkretizira vzroke, dijakom predlaga smernice, vsebine, načine, metode in konzultacije ter to evidentira v dnevnik dela. Ugotavljanje razlogov za ponavljanje pisnega izdelka mora učitelj opraviti pred ponovnim ocenjevanjem.

 

IV. IZPITNI RED

 1. člen

(Roki za opravljanje izpitov)

Roki, pogoji in postopki opravljanja izpitov se določijo z Letnim delovnim načrtom šole, izobraževalnim programom in šolskim koledarjem za srednje šole tako, da dijak lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v naslednji letnik do konca šolskega leta.

 1. člen

(Objava razporedov)

Razpored izpitov mora biti objavljen najmanj tri dni pred datumom začetka njihovega opravljanja.

 1. člen

(Število izpitov po izpitnih rokih)

V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak praviloma opravlja največ dva (2), v jesenskem pa največ tri (3) izpite.

 1. člen

(Izjeme)

Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov, po pridobljenem mnenju razrednika in svetovalne službe, razpiše drugačne roke in načine za izpolnjevanje neopravljenih obveznosti oziroma za opravljanje več popravnih izpitov.

Razloge za drugačno opravljanje neopravljenih obveznosti mora dijak oziroma njegovi skrbniki navesti v prošnji, ki jo naslovijo na ravnatelja. Ravnatelj na prošnjo odgovori v treh delovnih dneh in na njeno odločitev ni možna pritožba.

Izredni dijaki lahko izpite opravljajo tudi izven rokov, določenih s šolskim koledarjem, vendar v skladu z Letnim delovnim načrtom šole.

 1. člen

(Prijava na izpit)

Dijak se prijavi k izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.

Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.

Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oz. dela izpita ali ga samovoljno prekine, se ugotovi »ni pristopil«. Šteje se, da je dijak izrabil izpitni rok.

 1. člen

(Opravljanje izpitov)

Ustni izpiti, zagovori in nastopi se opravljajo pred izpitno komisijo. Izpitna komisija ima predsednika, izpraševalca in enega člana. Imenuje jo ravnatelj.

Izpraševalec in ocenjevalec je praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.

Čas pisanja pisnih izpitov, izdelave izdelkov in drugih nalog je objavljen v prilogi tega pravilnika in v Letnem delovnem načrtu šole.

 1. člen

(Pisni del izpita)

Nadzorni učitelj prevzame izpitno gradivo za pisni del izpita v tajništvu šole v skladu z 18. členom, 3. odstavkom tega pravilnika.

Opravljanje pisnega dela izpita organizira glede na objavljen razpored opravljanja izpitov in upošteva čas pisnega dela, ki je objavljen v prilogi tega pravilnika.

Nadzorni učitelj po končanem pisnem delu izpita preda celotno izpitno gradivo ocenjevalcu, ki je zapisan na mapi, ki jo je prejel.

 

V. UKREPI PRI KRŠITVAH OCENJEVANJA ZNANJA

 1. člen

(Pravila pri ocenjevanju)

Učitelj ob začetku šolskega leta dijake seznani z načrtom ocenjevanja za predmet, ki ga poučuje.

Učitelj mora dijake posebej opozoriti na:

– čas ocenjevanja glede na posamezne oblike ocenjevanja in

– dovoljene pripomočke.

Vsi pripomočki, ki niso dovoljeni, so prepovedani in jih pri ocenjevanju dijaki ne smejo uporabljati.

 1. člen

(Uporaba nedovoljenih pripomočkov)

Če pri pisanju pisnih izdelkov ali drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj zaloti dijaka pri uporabi ali posedovanju nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, se dijaka opozori oziroma ugotovi prekinitev postopka o ocenjevanju in oceni z negativno oceno.

Kršitve pravil ocenjevanja znanja so: prepisovanje, prišepetavanje, uporaba nedovoljenih pripomočkov, uporaba informacijsko-telekomunikacijskih naprav, ki omogočajo nedovoljeno komunikacijo, ter ostala pravila, ki jih za posamezno ocenjevanje v začetku šolskega leta določijo strokovni aktivi za posamezna predmetna področja.

Izrednemu dijaku se iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, prekine ocenjevanje oziroma izpit in se ga ne oceni. V ustrezno dokumentacijo se evidentira »ni opravil«.

 

VI. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA

 1. člen

(Priprava izpitnega gradiva)

Izpitno in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje znanja posamezne programske enote (v nadaljevanju: izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv oziroma učitelj – ocenjevalec, če šola nima strokovnega aktiva.

Vodja strokovnega aktiva ali učitelj – ocenjevalec izroči izpitno gradivo najkasneje dan pred izpitom v tajništvu šole.

Izpitno gradivo je potrebno varovati na način, ki ga v skladu s pravili o varovanju izpitne tajnosti določi ravnatelj.

 1. člen

(Priprava izpitnega gradiva za hrambo)

Učitelj gradivo shrani v zapečateno mapo. Na mapo je potrebno zapisati predmet, obliko izpita, število izpitnih gradiv, datum opravljanja izpita in priimek ter ime učitelja, ki je gradivo deponiral.

V primeru, da izpit pri predmetu poteka v več delih, je potrebno za vsak del izpita pripraviti posebno zapečateno mapo.

 1. člen

(Izpitna tajnost)

Izpitno gradivo mora biti v tajništvu shranjeno v zaklenjeni omari.

Do shranjenega izpitnega gradiva lahko v času hrambe dostopa le ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.

Na dan izpita pooblaščena oseba preda izpitno gradivo učitelju, ki je zapisan na kuverti oziroma nadzornemu učitelju na pisnem delu.

 

VII. DRUGA PRAVILA IN POSTOPKI V SKLADU S TEM PRAVILNIKOM

 1. člen

(Analize in kakovost)

Strokovni organi šole in posamezni učitelji sproti in najmanj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja analizirajo raven doseganja ciljev in opravljene obveznosti programskih enot oz. ocene za posameznega dijaka, skupino, oddelek ter sprejmejo kakovostne sklepe in načrte.

Analizo rezultatov doseganja ciljev in kompetenc oz. opravljanja drugih obveznosti obravnavajo dijaki najmanj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja v prisotnosti razrednika, lahko pa tudi učitelja posamezne programske enote.

 1. člen

(Splošni uspeh)

Oddelčni učiteljski zbor ugotovi in na predlog razrednika potrdi splošni uspeh dijaku po tem, ko ta uspešno opravi vse obveznosti, določene z izobraževalnim programom.

Splošni uspeh se določi kot odličen, prav dober, dober in zadosten.

Pri odločanju o uspehu iz prejšnjega odstavka se upoštevajo dijakovo znanje in napredek, prizadevnost, delavnost in samostojnost v vzgojnem in izobraževalnem procesu ter odnos do izpolnjevanja obveznosti.

 1. člen

(Postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju)

Učitelj lahko sam, na predlog razrednika, ravnatelja ali dijaka zaradi računske ali druge očitne napake, povezane z ocenjevanjem, odpravi napako, to pisno evidentira v ustrezen dokument in o tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oziroma ugotovitev nanaša.

Če učitelj ne odpravi napake v skladu s prejšnjim odstavkom, o tem dokončno odloči ravnatelj.

Dijak lahko ocenjevalca opozori na administrativno ali vsebinsko napako pri ocenjevanju takoj, ko opravi vpogled v pisni izdelek oziroma takoj po zaključenem ustnem ocenjevanju. Učitelj napako odpravi in to ustrezno označi v ocenjevalni ter šolski dokumentaciji.

 1. člen

(Ugovor na končno oceno)

V skladu z 81. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju – ZPSI-1B (Ur. l. RS, št. 46/2019) lahko dijak v treh dneh po prejemu letnega spričevala oziroma obvestila vloži pri ravnatelju šole obrazložen pisni ugovor na končno oceno oziroma ugotovitev.

Ravnatelj v treh dneh od prejema ugovora ugovor s sklepom zavrže:

– če je vložen prepozno;

– če ga je vložila neupravičena oseba;

– če se ne nanaša na končno oceno oziroma ugotovitev.

Ravnatelj v treh dneh od prejema ugovora ugovor s sklepom zavrne, če lahko na podlagi dokumentacije ugotovi, da je neutemeljen.

Če ravnatelj ugovora ne zavrže na podlagi drugega odstavka tega člena ali ne zavrne na podlagi tretjega odstavka tega člena, v treh dneh od prejema ugovora imenuje tričlansko komisijo, ki v treh dneh od njenega imenovanja:

– potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev;

– ponovno oceni znanje dijaka;

– spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije.

V komisijo mora biti imenovan vsaj en član, ki je zaposlen na drugi šoli.

V primeru iz druge alineje četrtega odstavka tega člena se dijaka najpozneje tri dni pred ponovnim ocenjevanjem seznani z datumom, časom, krajem in načinom ter obsegom ponovnega ocenjevanja.

Odločitev ravnatelja in komisije sta dokončni.

 1. člen

(Uveljavitev Šolskih pravil ocenjevanja znanja)

Šolska pravila ocenjevanja znanja stopijo v veljavo po predhodni obravnavi in pridobitvi mnenj učiteljskega zbora s 14. oktobrom 2020.

Določilo 5. člena tega pravilnika, ki dopušča ponavljanje pri polovici nezadostnih pisnih izdelkih ali več, stopi v veljavo 15. 1. 2021.

 

Celje, 14. 10. 2020

 

Ravnatelj:
Mojmir Klovar

 


V skladu z 12. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) in Sklepom ministrice za  izobraževanje, znanost in šport (št.: 600-140/2020/1 z dne 26. 11. 2020) ravnatelj ŠC Celje, Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo po predhodni obravnavi na seji učiteljskega zbora dne 4. 12. 2020 določa

 

DODATEK K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA ZNANJA

 

Dodatek k Šolskim pravilom Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje z dne 14. 10. 2020 (v nadaljevanju besedila šolska pravila) v skladu s prvim odstavkom 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (v nadaljevanju besedila pravilnik) in Sklepom ministrice za  izobraževanje, znanost in šport (št.: 600-140/2020/1 z dne 26. 11. 2020, v nadaljevanju besedila sklep) obsegajo navodila učiteljem oziroma strokovnim aktivom za pripravo usklajenih načrtov ocenjevanja znanja s sklepom ministrice.

 

 1. člen

(ocenjevalna obdobja)

V skladu s Sklepom ministrice je v šolskem letu 2020/2021 samo eno ocenjevalno obdobje.

 

 1. člen

(izvajanje pouka na daljavo)

V času od 19. 10. 2020 do preklica se pouk, preverjanje in ocenjevanje znanja izvaja na daljavo.

Pri načrtovanju in izvajanju ocenjevanja znanja na daljavo naj učitelj upošteva Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednji šoli v času izvajanja pouka na daljavo, ki so jih pripravili na ZRSŠ (št.: 091-27/2020-2 z dne 29. 11. 2020).

 

 1. člen

(število ocen)

Glede na spremenjene razmere mora učitelj oz. učitelji, če predmet oz. strokovni modul (v nadaljevanju predmet) poučuje več učiteljev, pripraviti nov načrt ocenjevanja znanja. Pri pripravi novih načrtov ocenjevanja znanja je potrebno upoštevati:

 • katere učne vsebine so primerne za poučevanje na daljavo in s tem ustrezno prilagoditi letne učne priprave in ustrezno prilagoditi ocenjevanje na daljavo;
 • število načrtovanih ocen je treba prilagoditi tako, da je obseg in oblika prilagojena možnostim ocenjevanja na daljavo.

 

 1. člen

(pisno ocenjevanje znanja na daljavo)

Zaradi spremenjenih okoliščin morajo učitelji oz. strokovni aktivi določiti nove roke za pisna ocenjevanja znanja za obdobje od 7. 12. 2020 do konca šolskega leta.

Če je bilo pisno ocenjevanje znanja načrtovano za obdobje od 7. 12. do 18. 12. 2020 že ob začetku šolskega leta in ni razlogov za prestavitev tega ocenjevanja, se to ocenjevanje lahko izvede v načrtovanih terminih.

Nadzor in komunikacija učitelja z dijaki na pisnem ocenjevanju znanja na daljavo poteka preko videosrečanja.

Učitelj je dolžan pisno ocenjevanje znanja na daljavo organizirati tako, da spoštuje zasebnost dijakov pri uporabi spletne kamere.

Pred pisnim ocenjevanjem mora dijakom posredovati vse podrobnosti o poteku pisnega ocenjevanja znanja na daljavo, ki morajo vsebovati najmanj naslednje:

 • kaj ima lahko dijak na delovni površini;
 • kateri pisalni pribor lahko uporablja;
 • kako mora biti postavljena kamera, da zavzame samo delovno površino;
 • kakšen nivo glasnosti zvočnikov mora biti nastavljen, da ne povzroča motenj med videosrečanjem in lahko dijak še vedno sliši opozorila ali navodila učitelja;
 • navodila za potek pisnega ocenjevanja (predstavi programska orodja za izvedbo pisnega ocenjevanja, protokol oddaje pisnega izdelka) in
 • opozoriti na ukrepanje ob morebitnih kršitvah ocenjevanja in v primeru tehničnih težav.

Učitelj mora pred pisnim ocenjevanjem znanja na daljavo organizirati preverjanje znanja na daljavo, ki poteka pod enakimi pogoji kot pisno ocenjevanje.

Dijak mora pred pisnim ocenjevanjem znanja na daljavo preveriti delovanje IKT opreme in o morebitnih težavah takoj obvestiti učitelja. Poskrbeti mora tudi, da med pisnim ocenjevanjem znanja na daljavo ne prejema zasebnih ali drugih obvestil, ki bi lahko motila izvajanje ocenjevanja in bi bila vidna drugim.

Pisnega ocenjevanja znanja ni dovoljeno snemati.

 

 1. člen

(ustno ocenjevanje znanja na daljavo)

Postavljanja vprašanj, nadzor in komunikacija učitelja z dijaki pri ustnem ocenjevanju znanja na daljavo poteka preko videosrečanja.

Učitelj je dolžan ustno ocenjevanje znanja na daljavo organizirati tako, da spoštuje zasebnost dijakov pri uporabi spletne kamere.

Pred ustnim ocenjevanjem znanja mora učitelj posredovati vse podrobnosti o poteku ustnega ocenjevanja znanja, ki morajo vsebovati najmanj naslednje:

 • kaj ima lahko dijak na delovni površini;
 • kateri dodatni pribor (kalkulator, papir, pisala …) bo dijak pri ocenjevanju potreboval;
 • kako mora biti postavljena kamera, da zavzame samo delovno površino in
 • opozoriti na ukrepanje ob morebitnih kršitvah ocenjevanja in v primeru tehničnih težav.

Učitelj mora pred ustnim ocenjevanjem znanja na daljavo organizirati preverjanje znanja na daljavo za celoten oddelek oz. skupino, ki poteka pod enakimi pogoji kot ocenjevanje.

Pri ustnem ocenjevanju znanja mora učitelj upoštevati tudi vpliv dodatnega stresa pri dijaku zaradi izvajanja ocenjevanja znanja na daljavo (elementi dodatnega stresa so opisani v okrožnici Inšpektorata RS za šolstvo in šport, št.: 069-22/2020/10, z den 25. 11. 2020).

Ustno ocenjevanje znanja na daljavo naj poteka podobno kot v razredu.

Ustnega ocenjevanja znanja ni dovoljeno snemati.

 

 1. člen

(druge oblike ocenjevanja znanja)

Za druge oblike ocenjevanja (seminarske naloge, poročila …), ki za izvedbo ne zahtevajo uporabe videosrečanja, se navodila za izvajanje ocenjevanja ne spreminjajo.

 

 1. člen

(kršitve pri ocenjevanju znanja na daljavo)

V primeru, da učitelj med ocenjevanjem znanja zazna uporabo nedovoljenih pripomočkov ali se dijak nenavadno obnaša, mu izreče opozorilo. Če dijak kljub opozorilu nadaljuje s kršitvijo, ga učitelj oceni z negativno oceno.

 

 1. člen

(popravljanje negativne ocene v ocenjevalnem obdobju)

Dijaku, ki bo v ocenjevalnem obdobju ocenjen z negativno oceno, učitelj določi način in datum ocenjevanja pred zaključkom pouka. S tem ga seznani najmanj pet dni pred začetkom ocenjevanja.

 

 1. člen

(uveljavitev Dodatka k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja)

Dodatek k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani.

Učitelji so dolžni pri prvi učni uri po uveljavitvi Dodatka k Šolskim pravilom dijakom pojasniti spremembe pri organizaciji pouka ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja v šolskem letu 2020/2021.

 

Celje, 4. 12. 2020

 

Ravnatelj:
Mojmir Klovar