Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Preden bom sprejet/sprejeta …

 • Kako poteka postopek prijave za vpis na srednjo šolo? 
 • Kje in kdaj izvem, koliko kandidatov se je prijavilo v isti program kot jaz?
 • Ali lahko že pred vpisom izvem, kakšne so moje možnosti, da bom sprejet?
 • Kakšen učni uspeh moram imeti v osnovni šoli, da bom sprejet na želeni program?
 • Ali se lahko po oddani prijavi še premislim in si zberem drug program?
 • Kam se bom lahko vpisal/vpisala, če ne bom sprejet/sprejeta na želeni program?
 • Kako in kdaj poteka vpis?
 • Bom lahko razvrščen/razvrščena v isti razred kot moji sošolci in prijatelji iz OŠ?
 • Ali se v program tehnik računalništva vpisujejo tudi dekleta?
 • Kakšna je razlika med gimnazijo in srednjo strokovno šolo?
 • Obiskujem glasbeno šolo in sem na tem področju zelo dober. Razmišljam tudi o vpisu v srednjo šolo. Ali se lahko vzporedno šolam?

Prvi šolski dan in vsi naslednji dnevi …

 • Kako bo potekal prvi šolski dan?
 • Kdaj bom dobil/dobila seznam učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov in drugih potrebščin za šolsko delo v srednji šoli?
 • Bo potrebna za praktični pouk še kakšna dodatna računalniška oprema, delovne halje, orodje?
 • Bo SŠ zahtevnejša kot OŠ?
 • Ali imajo dijaki in starši vpogled v redovalnico in dnevnik?
 • Kako pogosto so roditeljski sestanki in govorilne ure?
 • Kako poteka ocenjevanje v SŠ?
 • Se lahko prepišem, če med letom ugotovim, da sem si izbral prezahtevno oziroma napačno smer?
 • Ob kateri uri se prične pouk in do kdaj običajno traja?
 • Ali sta začetek in konec pouka usklajena z javnimi prevozi (avtobusi, vlaki)?
 • Kdaj je mogoče vstopati v šolo?
 • Koliko časa trajajo odmori in kdaj je glavni odmor?
 • Ali je na šoli urejena prehrana za dijake?
 • Bo potrebno nositi v šolo copate in kako je poskrbljeno za garderobo dijakov?
 • Ali je na šoli in pri pouku dovoljena uporaba pametnih telefonov?
 • Kako je s praktičnim izobraževanjem pri delodajalcu (PUD)?
 • Ali je v bližini šole dijaški dom, v katerem lahko bivajo dijaki iz zelo oddaljenih krajev?

Ali šola ponuja “nekaj več”?

 • Bom lahko imel/imela  v srednji šoli status športnika, glasbenika, raziskovalca?
 • Imam odločbo otroka s posebnimi potrebami. Jo lahko uveljavim tudi v srednji šoli?
 • Ali se lahko dijaki in starši vključujejo v delo šole s svojimi idejami in predlogi?
 • Ali šola ponuja še kakšna dodatna izobraževanja, poglabljanja znanja, ekskurzije?
 • Kakšno je vzdušje na šoli? Kaj pohvalijo dijaki?

Kaj pa potem, ko bom končal/končala?

 • Kakšne možnosti zaposlitve bom imel/imela po končani srednji šoli?
 • Za katere študije se odločajo dijaki vaše šole?

ODGOVORI

Preden bom sprejet/sprejeta …

 • Kako poteka postopek prijave za vpis na srednjo šolo? 

Prijavo je potrebno priporočeno poslati na želeno srednjo šolo najkasneje do 2. 4. 2021

Pri izpolnjevanju prijave ti bo pomagala osnovnošolska svetovalna delavka. Prijava mora biti izpolnjena čitljivo in z vsemi zahtevanimi podatki. Vsak kandidat izpolni le eno prijavo za vpis, izjema so dijaki, ki se želijo vzporedno izobraževati tudi v programu umetniška gimnazija, glasbena in plesna smer. Prijavnica je na voljo na spletnih straneh ministrstva, in sicer na spletnem naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

 • Kje in kdaj izvem, koliko kandidatov se je prijavilo v isti program kot jaz?

Stanje prijav bo objavljeno na spletni strani MIZŠ, in sicer 8. 4. 2021. 

Prav tako lahko vprašaš svojo svetovalno delavko ali pokličeš svetovalno delavko na srednjo šolo, kamor si oddal/-a prijavo za vpis.

 

 • Ali lahko že pred vpisom izvem, kakšne so moje možnosti, da bom sprejet?

Vpisni postopek vodita svetovalni delavki. Lahko ju pokličeš ali pa jima pišeš in se z njima posvetuješ, kakšne so tvoje možnosti.

Za programe:
– tehnik računalništva,
– elektrotehnik,
– kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

 

 • Kakšen učni uspeh moram imeti v osnovni šoli, da bom sprejet na želeni program?

Potrudi se, da bo tvoj učni uspeh čim boljši, ker je to dobra popotnica za uspeh v srednji šoli.

Če se v določeni izobraževalni program prijavi manj ali pa ravno kandidatov, kot je razpisanih prostih mest, potem so sprejeti vsi prijavljeni kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, potem šola s soglasjem Ministrstva izvede omejitev v tem programu na osnovi kriterijev, zapisanih v Razpisu za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/22

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Upošteva se seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih:

PROGRAM

2020/2021

2019/2020

2018/2019

elektrikar

93

97

99

elektrotehnik

111

115

Ni bilo omejitve.

kemijski tehnik

Ni bilo omejitve.

144

Ni bilo omejitve.

računalniški tehnik

136/33

128

Ni bilo omejitve.

 

 • Ali se lahko po oddani prijavi še premislim in si zberem drug program?

To lahko storiš v času prenosnega roka od 8. aprila do 22. aprila 2021. Potrebno je stopiti v stik s svetovalno delavko in z njo urediti prenos na drugo šolo.
Po tem roku šole praviloma ne bomo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2021. Po tem datumu pa bomo srednje šole spet sprejemale prijave v programih, kjer bodo še prosta mesta.

 

 • Kam se bom lahko vpisal/vpisala, če ne bom sprejet/sprejeta na želeni program?

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih.

V prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince. Sprejeti kandidati se takrat tudi vpišejo. Če v 1. krogu ne boš sprejet, boš stopil v 2. krog omejitve. Svetovalna delavka srednje šole ti bo skupaj s starši pomagala pri odločitvi. Izpolnil boš rangirno listo, kjer boš lahko  navedel do 10 programov, ki bodo na voljo v 2. krogu.

V drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

 

 • Kako in kdaj poteka vpis?

datumu in poteku vpisa ter dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom. Vpis bo potekal elektronsko med 16. junijem in 21. junijem 2021.

 

 • Bom lahko razvrščen/razvrščena v isti razred kot moji sošolci in prijatelji iz OŠ?

Lahko. Pri razporejanju bodočih dijakov v razrede bomo upoštevali želje, ki jih boste navedli ob vpisu.

 

 • Ali se v program tehnik računalništva vpisujejo tudi dekleta?

V programu tehnik računalništva smo imeli vsa leta do sedaj vpisanih tudi nekaj deklet. Tega si želimo tudi v bodoče, saj se dekleta vedno znova dobro izkažejo na področju računalništva.

 

 • Kakšna je razlika med gimnazijo in srednjo strokovno šolo?

Razlika je v predmetniku in zaključku izobraževanja.

Na strokovnih šolah je poudarek na stroki. Šolanje se zaključi s poklicno maturo (POM), ki je sestavljena iz 4 predmetov (slovenščine, matematike ali angleščine, strokovnoteoretičnega predmeta in seminarske naloge z zagovorom). Uspešno opravljena POM omogoča vpis v višje- in visokošolske strokovne študijske programe. V kombinaciji z dodatnimi maturitetnim predmetom in opravljeno POM je mogoč vpis tudi na nekatere univerzitetne študijske programe; pogoje za to vsako leto znova določijo fakultete, objavljeni pa so v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Splošna matura s tremi obveznimi (slovenščina, matematika, tuji jezik) in dvema izbirnima predmetoma odpira vrata na vse univerzitetne (in ostale) študijske programe. 

 

 • Obiskujem glasbeno šolo in sem na tem področju zelo dober. Razmišljam tudi o vpisu v srednjo šolo. Ali se lahko vzporedno šolam?

Da. Izobražuješ se lahko v katerikoli srednji šoli vzporedno v programu umetniška gimnazija, glasbena ali plesna smer.

 

Prvi šolski dan in vsi naslednji dnevi … 

 • Kako bo potekal prvi šolski dan?

Ko se boste vpisali, boste skupaj z ostalimi napotki prejeli tudi navodila o tem, kdaj in kje se zberete na prvi šolski dan, ki bo v letos sredo, 1. septembra 2021. Prevzel/prevzela vas bo vaš razrednik/vaša razredničarka in vse bo steklo tako, kot mora. V prvem tednu boste spoznali, kako poteka življenje na šoli, šolska pravila, pravice in dolžnosti dijakov, predvsem pa boste spoznali svoje nove sošolce in učitelje. Vsak od učiteljev vam bo predstavil svoj predmet in kako bo potekal pouk pri tem predmetu.

 

 • Kdaj bom dobil/dobila seznam učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov in drugih potrebščin za šolsko delo v srednji šoli?

Na Šolskem centru Celje imamo zelo dobro založeno in organizirano šolsko knjižnico, kjer si dijaki in zaposleni lahko izposojamo strokovna, pa tudi leposlovna dela. Vabljeni k on-line ogledu: http://knj.sc-celje.si/

Ponujamo vam možnost izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada:

http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/

Če se boste ob vpisu naročili na komplet učbenikov in poravnali ceno, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh učbenikov v kompletu, ga boste lahko v prvem tednu pouka v šolski knjižnici tudi prevzeli. Za nabavo nekaterih učbenikov in delovnih zvezkov se boste dogovorili s posameznimi učitelji ob začetku pouka, druge zvezke in šolske potrebščine pa si boste kupili po lastni presoji.

 

 • Bo potrebna za praktični pouk še kakšna dodatna računalniška oprema, delovne halje, orodje?

Za praktični pouk in laboratorijske vaje bo res potrebna določena zaščitna oprema, kot je delovna halja, zaščitna očala … Natančnejša navodila o tem boste dobili pri vpisu v posamezni program. Enako velja za orodje, računalniško in drugo opremo za delo v specialnih učilnicah, laboratorijih, pa tudi doma.

 

 • Bo SŠ zahtevnejša kot OŠ?

Srednja šola zahteva predvsem dobre učne navade, kot so: aktivno sledenje pri pouku, redno opravljanje domačih nalog in oddajanje učnih zadolžitev ter sprotno učenje. Če si tako deloval/delovala  že v osnovni šoli, potem zate srednja šola ne bo zahtevnejša od osnovne šole in boš uspešen/uspešna. Če ne, bo potrebno za uspeh v srednji šoli izboljšati učne navade in dvigniti raven učenja na zahtevnejši nivo.

 

 • Ali imajo dijaki in starši vpogled v redovalnico in dnevnik?

Pred pričetkom novega šolskega leta boste vsak dijak  in njegovi starši dobili šolski elektronski naslov in geslo, s katerim boste lahko preko šolskega portala dostopali do informacij o ocenah v elektronski redovalnici in prisotnosti pri pouku.

 

 • Kako pogosto so roditeljski sestanki in govorilne ure?

Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilno uro v dopoldanskem času, enkrat mesečno (praviloma tretji delovni  torek v mesecu) imamo skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00. V šolskem letu sta dva roditeljska sestanka (septembra, februarja ali marca).

 

 • Kako poteka ocenjevanje v SŠ?

Podobno kot v OŠ imamo tudi na SŠ napovedana pisna ocenjevanja znanja. Termine kontrolnih nalog določijo učitelji skupaj z dijaki v prvem mesecu pouka in jih zapišejo v mrežni plan v elektronski evidenci. Pred pisnim ocenjevanjem praviloma poteka tudi preverjanje znanja.

Ustna ocenjevanja niso napovedana, vendar imajo dijaki možnost, da se sami javijo za ocenjevanje. Dijaki s posebnimi statusi pa imajo možnost napovedanega ocenjevanja znanja.

 

 • Se lahko prepišem, če med letom ugotovim, da sem si izbral prezahtevno oziroma napačno smer?

Da. Dijak ima med izobraževanjem pravico prestopiti v drugo šolo ali drug izobraževalni program. O sprejemu odloča ravnatelj šole, v katero želi dijak prestopiti. Dijaku določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko nadaljeval izobraževanje. Določi tudi roke, v katerih mora te obveznosti izpolniti. Prepis iz enega izobraževalnega programa v drugega je možen tudi sredi šolskega leta. Šola ima pri sprejemu preusmerjenega dijaka določene omejitve. Če šola na primer nima prostega mesta v oddelku programa, v katerega bi se želel dijak preusmeriti, ga ne more sprejeti. Ravnatelj lahko prošnjo dijaka za prepis zavrne, če oceni, da je dijak zamudil preveč vsebine iz programa in se ne bi mogel uspešno vključiti v redno šolsko delo.

 • Ob kateri uri se prične pouk in do kdaj običajno traja?

Prva ura pouka se prične ob 8.00 dva- do trikrat na teden pa pričnejo dijaki pouk z nulto uro, to je ob 7.10. Največkrat se pouk zaključi s sedmo uro ob 13.45, včasih pa traja še 8. uro in se zaključi najkasneje ob 14.35.

 

 • Ali sta začetek in konec pouka usklajena z javnimi prevozi (avtobusi, vlaki)?

Da. Dijakom, ki imajo izjemno slabe prometne povezave, dovoljujemo zamujanje pouka oz. predčasno odhajanje od njega.

 

 • Kdaj je mogoče vstopati v šolo?

Vstop v šolo oz. posamezne dele stavbe je mogoč v času pouka od 6.00 do 20.00. Izven tega časa so objekti zaščiteni z alarmom, ves čas so pod videonadzorom Dijaki, ki zaradi neugodnih prometnih povezav prihajajo v šolo v zgodnejšem času, počakajo do začetka pouka v knjižnici šole, ki se odpre ob 6.30.

 

 • Koliko časa trajajo odmori in kdaj je glavni odmor?

Učne ure trajajo praviloma 45 minut, sledi 5-minutni odmor. Med praktičnim poukom in laboratorijskimi vajami je razporeditev dela in odmorov nekoliko drugačna, odvisno od dogovora med dijaki in učiteljem.

Glavni odmor traja celo učno uro, termin glavnega odmora se od dneva do dneva spreminja. Glavni odmor je namenjen predvsem toplemu obroku v šolski kuhinji.

 

 • Ali je na šoli urejena prehrana za dijake?

Na šoli je poskrbljeno za toplo prehrano dijakov, ki jo zagotavljamo v sodelovanju z zunanjim ponudnikom – SLOREST-om. Dijaki lahko vsak dan izbirajo med štirimi toplimi meniji, na voljo so tudi hladna malica in zajtrki. Malicajo lahko med odmorom, ki je namenjen malici. Hladno malico lahko dijaki prevzamejo kadarkoli. Dijaki pa si malico lahko kupijo tudi v bližnjih trgovinah in pekarnah.

 

 • Bo potrebno nositi v šolo copate in kako je poskrbljeno za garderobo dijakov?

Na ŠCC se dijakom ni treba preobuvati, vrhnja oblačila imajo obešena v razredu. Na ŠCC, na hodnikih in v učilnicah vzdržujemo čistočo, še posebej ob deževnih dneh in v zimskih mesecih. Ob vhodu v stavbo in pred vsakim stopniščem so na tleh položeni veliki in vpojni predpražniki.

 

 • Ali je na šoli in pri pouku dovoljena uporaba pametnih telefonov?

Učitelji pri pouku uporabljajo tudi sodobno tehnologijo. Vsi dijaki imajo dostop do brezžičnega omrežja Eduroam, ki ponuja dostopne točke po vsem svetu. Dostopa ne omejujemo, za varno uporabo pametnih naprav pa imamo pravila, ki jih morajo spoštovati tako dijaki kot učitelji.

 

 • Kako je s praktičnim izobraževanjem pri delodajalcu (PUD)?

Praksa je del predmetnika. Pri štiriletnih programih se izvaja v 3. letniku, in sicer v mesecu juniju, v triletnem programu elektrikar pa v vseh treh letnikih različno v posameznem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.

 

 • Ali je v bližini šole dijaški dom, v katerem lahko bivajo dijaki iz zelo oddaljenih krajev?

V času šolanja imajo dijaki možnost bivanja v dijaškem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

Več o Dijaškem in študentskem domu Celje

Naslov: Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje

Kontaktna oseba: Nikolaj Korenjak, svetovalni delavec

Kontaktni podatki: tel.:  +386 3 42 66 626

 

Ali šola ponuja »nekaj več«? 

 • Bom lahko imel/imela v srednji šoli status športnika, glasbenika, raziskovalca?

Šola prilagodi šolske obveznosti perspektivnemu in vrhunskemu športniku, dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, dijaku, ki prepeva v pevskem zboru ŠCC, dijaku, ki obiskuje glasbeno šolo, dijaku, ki prihaja iz tuje države, dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi, in dijaku, ki je zaradi zdravstvenih razlogov dlje in pogosteje odsoten od pouka. Za pridobitev pravice dijak in starši na šoli vložijo pisno prošnjo, zaprosilu pa morajo priložiti ustrezno dokumentacijo. 

 

 • Imam odločbo otroka s posebnimi potrebami. Jo lahko uveljavim tudi v srednji šoli?

Če želiš prilagoditve izobraževanja uveljavljati tudi v srednji šoli, morajo starši pravočasno vložiti vlogo za podaljšanje odločbe na Zavod za šolstvo RS. Pri tem jim pomaga svetovalna služba na osnovni šoli. 

Kandidat z odločbo otroka posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora za sprejem dosegati najmanj 90 odstotkov točk, potrebnih za vpis v ta program.  

Dijakom, ki imajo odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, pripravimo individualizirane programe, v katerih natančno opredelimo posebnosti in prilagoditve.

srednješolskih izobraževalnih programih je vrsta dodatne strokovne pomoči odvisna od izobraževalnega programa, v katerega so dijaki vključeni. Učna pomoč je tako predvidena za vse skupine dijakov s posebnimi potrebami (do dve uri tedensko), ki so vključeni v nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje, medtem ko je v drugih izobraževalnih programih (srednje strokovno, poklicno tehniško in gimnazijsko izobraževanje) s pravilnikom predvidena le pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj. To pa ne velja za dolgotrajno bolne dijake, ki se jim lahko dodeli učna pomoč neodvisno od izobraževalnega programa, če so odsotni od pouka več kot dva meseca. 

 

 • Ali se lahko dijaki in starši vključujejo v delo šole s svojimi idejami in predlogi?

Da. Njihovih konstruktivnih predlogov smo vedno veseli. Dijaki lahko na razrednih urah, na sestankih dijaške skupnosti izrazijo svoje predloge. Lahko jih oddajo tudi elektronsko na spletni strani šole v zavihku Knjiga pohval in …) Starši lahko svoje predloge izrazijo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali na sestankih Sveta staršev.

 

 • Ali šola ponuja še kakšna dodatna izobraževanja oziroma poglabljanja znanja?

V 1. letniku se lahko vključite v fakultativni pouk nemščine. Poteka na osnovni ravni (za dijake brez predznanja) in višji ravni (za dijake s predznanjem). V 3., predvsem pa v 4. letniku potekajo poglobljene priprave na dodatni maturitetni predmet, ki je lahko biologija, matematika, angleščina. Za dijake v programu kemijski tehnik izvajamo izobraževanje za uporabo računalniškega programa Pyton. V okviru krožkov in interesnih dejavnosti potekajo priprave na različna tekmovanja iz stroke, pa tudi splošnoizobraževalnih predmetov. Naši dijaki vsako leto izdelajo vrsto zelo dobro ocenjenih raziskovalnih nalog. Imamo odličen mešani mladinski pevski zbor, akrobatsko skupino SKOKCI, vrsto krožkov in drugih interesnih dejavnosti. Več o tem lahko najdete na:

https://ker.sc-celje.si/izobrazevalni-programi/skupni-standard/

 

 • Kakšno je vzdušje na šoli? Kaj pohvalijo dijaki?

Odgovori na ankete, ki jih izvajamo med dijaki zaključnega letnika, kažejo, da se dijaki na šoli počutijo zelo dobro. Pohvalijo sproščeno vzdušje, razumevajoče učitelje, dobro opremo, malico, zanimive projektne dneve in ekskurzije.

 

Kaj pa potem, ko bom končal/končala?

 • Kakšne možnosti zaposlitve bom imel/imela po končani srednji šoli?

Vsi programi ob zaključku naše šole ponujajo zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj izhajajo iz tehničnih strok, ki so na tržišču vse bolj iskana. Dijaki se že v času opravljanja prakse pri delodajalcih dogovarjajo z njimi o zaposlitvi po končani srednji šoli. Če pa se odločijo za nadaljevanje izobraževanja, so jim po zaključku študija na široko odprta vrata v svet.

 

 • Za katere študije se odločajo dijaki?

Velika večina naših dijakov nadaljuje s študijem v osnovni stroki ali pa sorodnih strokah, nekateri pa se odločijo za nove poti izven meja tehnike. 

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in pridobljenem poklicu elektrikarja se dijaki lahko vpišejo v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, tehnik mehatronike, logistični tehnik, geotehnik, avtoservisni tehnik (če ima 3-letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti). Izobražujejo se lahko redno ali izredno. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.

Dijaki v programu elektrotehnik največkrat nadaljujejo s študijem elektrotehnike in sorodnih programov na:

https://www.fe.uni-lj.si/solarji_in_dijaki/studij_elektrotehnike/

 • Fakulteti za energetiko

https://www.fe.um.si/studijski-program

 • Šolskem centru Celje, Višji strokovni šoli

https://vss.sc-celje.si/izobrazevalni-programi/

Dijaki v programu tehnik računalništva največkrat nadaljujejo s študijem računalništva in informatike ter sorodnih programov na:

 • Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru

https://feri.um.si/

 • Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

https://www.fri.uni-lj.si/sl

 • Šolskem centru Velenje, Višji strokovni šoli

http://vss.scv.si/sl/osnovni-podatki/programi/

Kemijski tehniki pa se v veliki meri po zaključenem izobraževanju odločajo za študij kemija oziroma kemijske tehnologije na:

 • Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

https://www.fkkt.um.si/

 • Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/studij/

 • Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu

https://www.ftpo.eu/%C5%A0tudij/Pred-%C5%A1tudijem/%C5%A0tudijski-programi

ter sorodnih ved na:

 • Fakulteti za farmacijo

http://www.ffa.uni-lj.si/studij

 • Naravoslovno tehnični fakulteti v Ljubljani

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/studijski-programi/

 • Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Mariboru

https://www.fnm.um.si/index.php/shema/

 • Visoki šoli za varstvo okolja

https://www.vsvo.si/

Več o tem, na katere študijske programe in pod kakšnimi pogoji se lahko vpisujejo naši dijaki, najdete v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, ki je objavljen vsako leto na:

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content