Šolski dokumenti, pravilniki …

Zakon o gimnazijah

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon o maturi

Zakon o vajeništvu

 

Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Navodilo o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije

Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole 

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature

Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom

Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske programe ter programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe

Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli

Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

Pravilnik o mojstrskih izpitih

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Pravilnik o nomenklaturi poklicev

Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli

Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju 

Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih

Pravilnik o splošni maturi

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol  

Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra

Pravilnik o vpisu v srednje šole

Pravilnik o zaključnem izpitu