Informacije za bodoče dijake v programu

KEMIJSKI TEHNIK  

za šolsko leto 2021/2022

O programu

 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe kemijski tehnik/kemijska tehnica.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanimajo kemija, tehnika in naravoslovje ter jih navdušuje delo v laboratoriju.
 • Priporočamo ga tistim, ki imajo odlično ali prav dobro osnovnošolsko znanje.

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 28 vpisnih mest.

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

Izbirna modula v 4. letniku

Pri analizni kemiji pridobijo dijaki  znanja, kot so:  vzorčenje snovi, izvajanje analiz in obdelava rezultatov, uporaba laboratorijske opreme, izdelava dokumentacije …

Modul polimerni materiali in tehnologije ponuja znanja iz poznavanja lastnosti polimerov, izdelave polimerov, izvajanja tehnoloških preizkusov in uporabe zahtevnejše preizkusne opreme.

 

Obšolske dejavnosti

V kemijskem krožku sodelujejo dijaki od 1. do 4. letnika, predvsem tisti, ki želijo  znanje kemijske stroke še poglobiti in sprostiti svojo ustvarjalnost. Krožek ustvarjalnosti podpira dejavnosti dijaške skupnosti.

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe tudi na državnem nivoju.

Ne mine leto, da se ne bi z državnega tekmovanja vrnili s kakšnim zlatim priznanjem in kopico srebrnih ter bili deležni Krkinih nagrad oz. priznanj za najboljše raziskovalne naloge. Naši dijaki vedno znova dosegajo vrhunske uvrstitve na šolskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Uspešni so na državnih tekmovanjih za Preglove plakete, kot tudi na državnem tekmovanju kemijskih tehnikov. Na mednarodni ravni se udeležujejo mednarodne kemijske olimpijade Grand Prix Chimique. Zelo uspešni so tudi na tekmovanjih iz matematike, logike, slovenščine, biologije, angleščine, zgodovine …

V okvirju mednarodnega sodelovanja si dijaki višjih letnikov in učitelji izmenjujejo izkušnje ter pridobivajo nova spoznanja s šolama Hohentwiel Gewerbe Schule iz Singna v Nemčiji in I.I.S. Largo Brodolini − iz Pomezie v Italiji.

V okviru programa organiziramo strokovne ekskurzije in oglede sejmov: Krajinski park Sečoveljske soline, Rudnik živega srebra Idrija, Pivovarna Laško, Etol, Toplarna Celje, Cinkarna Celje, Steklarna Rogaška Slatina, TKI Hrastnik, VO-KA, čistilna naprava Tremerje, TE Šoštanj, Teflon CC, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Gorenje, Veplas, FRAGMAT, PLAGKEM, GEA Slovenska Bistrica, SwatyComet Zreče …

 

Pridobljena znanja

 • Poznavanje snovi (elementi, spojine) in njihovih lastnosti ter zakonitosti splošne, anorganske in organske kemije.
 • Uporaba kemijskega izrazoslovja in poimenovanje kemijskih spojin.
 • Razumevanje in uporaba enostavnih naprav v kemijski procesni tehniki.
 • Uporaba kemijskega računanja.
 • Uporaba laboratorijske opreme in naprav.
 • Varno rokovanje s kemikalijami.
 • Upoštevanje načel varovanja okolja pri svojem delu.
 • Izkušnje s področja raziskav in delovanja v timu.
 • Izvajanje sintez in analiz ter ovrednotenje rezultatov.
 • Poznavanje vrst, lastnosti in tehnologij predelave polimerov.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • kemija,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Možnost zaposlitve

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji:

Cinkarna Celje, Droga Kolinska, Erico, Esot invest, Gorenje Velenje, Juteks, Konus Konex, Mlekarna Celeia, Pivovarna Laško, Steklarna Rogaška, Štore Steel, Tanin Sevnica, Termoelektrarna Šoštanj, TKI Hrastnik, Steklarna Hrastnik, VIPAP Videm Krško, Krka d.d., Vivapen, Papirnica Radeče, Lek d.d., Kozmetika Afrodita …

 • z javnimi zavodi:

Zdravstveni dom Celje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, SB Celje …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočimo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje, v nekaterih primerih se povežemo z drugimi srednjimi šolami v celjski regiji za izvajanje priprav na specifične predmete, ki jih predvideva razpis za vpis;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

Koristne povezave

Center RS za poklicno izobraževanje
Državni izpitni center
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Fakulteta za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu
Fakulteta za farmacijo UL
Naravoslovno tehnična fakulteta UL
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Visoka šola za varstvo okolja

FB stran SŠ KER


Skip to content

POTEK VPISA

Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2021/2022.

Vpisni postopek na naši šoli vodita svetovalni delavki. Priporočamo, da se posvetujete z njima.

Za programe:
- tehnik računalništva,
- elektrotehnik,
- kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja

Trajanje izobraževanja

Program

Število mest

srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

4 leta

kemijski tehnik

28

tehnik računalništva

56

elektrotehnik

56

srednje poklicno izobraževanje (SPI) 

3 leta

elektrikar

26

 

PRIJAVA

Zadnji rok za oddajo prijav je 2. april 2021.

Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 25. 5. 2021.

 

STANJE PRIJAV

MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2021 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

 

PRENOSNI ROK

Od 8. aprila do 22. aprila 2021 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2021.

 

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 27. maja 2021 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis.

 

OMEJITEV VPISA

MIZŠ bo 21. maja 2021 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2021/2022.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2021/2022, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:

 

VPIS

datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.

Če omejitve ne bo, se boste med 16. junijem in 21. junijem 2021 vpisali po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov.

V primeru omejitve boste po posebnem razporedu prinašali dokumente med 16. junijem in 21. julijem 2021.

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. julija 2021 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2021.

 

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih

PROGRAM

2020/2021

2019/2020

2018/2019

elektrikar

93

97

99

elektrotehnik

111

115

Ni bilo omejitve.

kemijski tehnik

Ni bilo omejitve.

144

Ni bilo omejitve.

računalniški tehnik

136/33

128

Ni bilo omejitve.

 

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Štipendije za deficitarne poklice 3-letnih programov

Poklic elektrikar je na seznamu deficitarnih poklicev. Dijaki 1. letnika programa elektrikar lahko dajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Javni razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102,40 EVR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Dijaki so do štipendije upravičeni od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka. Ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Rok za prijave je od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje.Z nadaljevanjem obiska se strinjate z njihovo uporabo. Onemogočite jih lahko v nastavitvah vašega brskalnika (nekatere storitve potem morda ne bodo delovale).