Elektrikar

Informacije za bodoče dijake v programu

ELEKTRIKAR

za šolsko leto 2021/2022

 

Opis programa

Elektrikar je program, ki daje temeljna strokovna znanja potrebna za začetek dela na področju energetike ali elektronike. Elektrikar predstavlja tehnično podporo v proizvodnji, servisni dejavnosti, izvedbi električnih in komunikacijskih inštalacij, montaži sistemov obnovljivih virov energije …

Delo z električno energijo je lahko smrtno nevarno, zato mora biti delavec zelo natančen in prepričan v svoje znanje. Mora imeti mirne roke in biti zelo precizen. Ovira pri delu sta lahko okvara vida ali sluha. Nekatera dela potekajo tudi na višini, zato mora biti delavec psihično zdrav in fizično močan.
Delavcu na področju električne energije se odpira širok spekter delovnih področji, zato ima veliko možnosti, da najde tako delo, ki mu najbolj ustreza.

 
 

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 26 vpisnih mest.

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje

Vrsta  in trajanje izobraževanja: srednje poklicno izobraževanje (SPI); 3 leta

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

Šola pri izvajanju PUD-a sodeluje:

 • s podjetji in s samostojnimi podjetniki:

BELOGLAVC ELEKTROGRADNJE s.p., Cinkarna Celje d.d., DD-ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE DOMEN DEBELJAK s.p., EEA Medved Danijel d.o.o., EHF elektroinstalacije s.p., ELEKTRO Celje d.d., Elektro Damjan Popelar s.p., Elektro instalacije Anton Selič s.p., Elektro Strojništvo Zidar Zvonko s.p., Elektro Turnšek Instalacije do.o., ELEKTRO UGOVŠEK d.o.o., Elektroinstalacije in elektroservis Aleksander MENČAK s.p., Elektrosignal d.o.o., ELKOM Janez Kukovič s.p., ETRA d.o.o., Hrastnik Franc s.p., Inštalacije Drago Kos s.p., Katja Čretnik Melanšak s.p., Odelo Slovenija d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Štore Steel d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., Termo-tehnika d.o.o., Valji d.o.o., Veltrag d.o.o.;

 • z javnimi zavodi:

knjižnice, kulturni domovi …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Obšolske dejavnosti

Najbolj sposobni in spretni dijaki se vsako leto spomladi udeležijo državnega tekmovanja elektro šol – področje elektrikar. Poleg tekmovanj iz stroke se dijaki udeležujejo in dosegajo lepe uspehe tudi na tekmovanjih na drugih področjih: tekmovanje v znanju matematike, tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje …

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS in TECHEXPO v Celju, HE Fala ter stikališče in RTP Podlog,  TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, Nuklearna elektrarna Krško in podjetje GEN-energija, Elektro Celje in RTP vodenje, nadstandardna ekskurzija v München …

 

Pridobljena znanja

 • Branje in dopolnjevanje tehnične dokumentacije.
 • Polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij.
 • Meritve in vzdrževalna dela na električnih in komunikacijskih inštalacijah.
 • Priklapljanje, preizkušanje in vzdrževanje elektromotornih pogonov.
 • Montaža inteligentnih inštalacij.
 • Montaža, priključevanje in vzdrževanje solarnih sistemov ter naprav.
 • Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno oskrbo z električno energijo.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • slovenščino ustno in pisno;
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Izobrazba

 • Dijak po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi 4. raven izobrazbe in naziv elektrikar/električarka.
 • Po zaključeni SŠ se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje.

 

Možnosti nadaljevanja šolanja

 • Dijak se lahko vpiše redno ali izredno  v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, tehnik mehatronike, logistični tehnik, geotehnik, avtoservisni tehnik (če ima 3-letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti).
 • Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.
 • Se dodatno izobražujejo za pridobitev mojstrskega izpita.

 
 
 
 
 
 

 

Vseh čarov čar – električar!

 

 
 

 

POTEK VPISA

Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2021/2022.

Vpisni postopek na naši šoli vodita svetovalni delavki. Priporočamo, da se posvetujete z njima.

Za programe:
- tehnik računalništva,
- elektrotehnik,
- kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja

Trajanje izobraževanja

Program

Število mest

srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

4 leta

kemijski tehnik

28

tehnik računalništva

56

elektrotehnik

56

srednje poklicno izobraževanje (SPI) 

3 leta

elektrikar

26

 

PRIJAVA

Zadnji rok za oddajo prijav je 2. april 2021.

Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 25. 5. 2021.

 

STANJE PRIJAV

MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2021 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

 

PRENOSNI ROK

Od 8. aprila do 22. aprila 2021 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2021.

 

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 27. maja 2021 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis.

 

OMEJITEV VPISA

MIZŠ bo 21. maja 2021 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2021/2022.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2021/2022, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:

 

VPIS

datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.

Če omejitve ne bo, se boste med 16. junijem in 21. junijem 2021 vpisali po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov.

V primeru omejitve boste po posebnem razporedu prinašali dokumente med 16. junijem in 21. julijem 2021.

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. julija 2021 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2021.

 

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih

PROGRAM

2020/2021

2019/2020

2018/2019

elektrikar

93

97

99

elektrotehnik

111

115

Ni bilo omejitve.

kemijski tehnik

Ni bilo omejitve.

144

Ni bilo omejitve.

računalniški tehnik

136/33

128

Ni bilo omejitve.

 

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Štipendije za deficitarne poklice 3-letnih programov

Poklic elektrikar je na seznamu deficitarnih poklicev. Dijaki 1. letnika programa elektrikar lahko dajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Javni razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102,40 EVR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Dijaki so do štipendije upravičeni od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka. Ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Rok za prijave je od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.