Informacije za bodoče dijake v programu

ELEKTRIKAR

za šolsko leto 2022/2023

 

Opis programa

Elektrikar je program, ki daje temeljna strokovna znanja potrebna za začetek dela na področju energetike ali elektronike. Elektrikar predstavlja tehnično podporo v proizvodnji, servisni dejavnosti, izvedbi električnih in komunikacijskih inštalacij, montaži sistemov obnovljivih virov energije …

Delo z električno energijo je lahko smrtno nevarno, zato mora biti delavec zelo natančen in prepričan v svoje znanje. Mora imeti mirne roke in biti zelo precizen. Ovira pri delu sta lahko okvara vida ali sluha. Nekatera dela potekajo tudi na višini, zato mora biti delavec psihično zdrav in fizično močan.
Delavcu na področju električne energije se odpira širok spekter delovnih področji, zato ima veliko možnosti, da najde tako delo, ki mu najbolj ustreza.

Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo 26 vpisnih mest.

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje

Vrsta  in trajanje izobraževanja: srednje poklicno izobraževanje (SPI); 3 leta

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

Šola pri izvajanju PUD-a sodeluje:

 • s podjetji in s samostojnimi podjetniki:

BELOGLAVC ELEKTROGRADNJE s.p., Cinkarna Celje d.d., DD-ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE DOMEN DEBELJAK s.p., EEA Medved Danijel d.o.o., EHF elektroinstalacije s.p., ELEKTRO Celje d.d., Elektro Damjan Popelar s.p., Elektro instalacije Anton Selič s.p., Elektro Strojništvo Zidar Zvonko s.p., Elektro Turnšek Instalacije do.o., ELEKTRO UGOVŠEK d.o.o., Elektroinstalacije in elektroservis Aleksander MENČAK s.p., Elektrosignal d.o.o., ELKOM Janez Kukovič s.p., ETRA d.o.o., Hrastnik Franc s.p., Inštalacije Drago Kos s.p., Katja Čretnik Melanšak s.p., Odelo Slovenija d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Štore Steel d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., Termo-tehnika d.o.o., Valji d.o.o., Veltrag d.o.o.;

 • z javnimi zavodi:

knjižnice, kulturni domovi …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Obšolske dejavnosti

Najbolj sposobni in spretni dijaki se vsako leto spomladi udeležijo državnega tekmovanja elektro šol – področje elektrikar. Poleg tekmovanj iz stroke se dijaki udeležujejo in dosegajo lepe uspehe tudi na tekmovanjih na drugih področjih: tekmovanje v znanju matematike, tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje …

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS in TECHEXPO v Celju, HE Fala ter stikališče in RTP Podlog,  TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, Nuklearna elektrarna Krško in podjetje GEN-energija, Elektro Celje in RTP vodenje, nadstandardna ekskurzija v München …

 

Pridobljena znanja

 • Branje in dopolnjevanje tehnične dokumentacije.
 • Polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij.
 • Meritve in vzdrževalna dela na električnih in komunikacijskih inštalacijah.
 • Priklapljanje, preizkušanje in vzdrževanje elektromotornih pogonov.
 • Montaža inteligentnih inštalacij.
 • Montaža, priključevanje in vzdrževanje solarnih sistemov ter naprav.
 • Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno oskrbo z električno energijo.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • slovenščino ustno in pisno;
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Izobrazba

 • Dijak po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi 4. raven izobrazbe in naziv elektrikar/električarka.
 • Po zaključeni SŠ se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje.

 

Možnosti nadaljevanja šolanja

 • Dijak se lahko vpiše redno ali izredno  v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, tehnik mehatronike, logistični tehnik, geotehnik, avtoservisni tehnik (če ima 3-letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti).
 • Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.
 • Se dodatno izobražujejo za pridobitev mojstrskega izpita.


Vseh čarov čar – električar!


 

POTEK VPISA

Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/2023.

Vpisni postopek na naši šoli vodita svetovalni delavki. Priporočamo, da se posvetujete z njima.

Za programe:
– tehnik računalništva,
– elektrotehnik,
– kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja Trajanje izobraževanja Program Število mest
srednje strokovno izobraževanje (SSI) 4 leta kemijski tehnik 28
tehnik računalništva 56
elektrotehnik 56
srednje poklicno izobraževanje (SPI) 3 leta elektrikar 26

 

PRIJAVA

Zadnji rok za oddajo prijav je 4. april 2022.

Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 20. 5. 2022.

 

STANJE PRIJAV

MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2022 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

 

PRENOSNI ROK

Od 8. aprila do 25. aprila 2022 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 1. julija 2022.

 

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 27. maja 2022 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o načinu, kako bomo izvedli vpis.

 

OMEJITEV VPISA

MIZŠ bo 24. maja 2022 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2022/2023.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2022/2023, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:

 • v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince,
 • v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

 

VPIS

Vpis bo potekal med 16. in 21. junijem 2022.

Potek vpisa v programih z omejitvijo

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo takrat tudi vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. junija 2022 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija 2022, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 1. julija 2022.

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih

PROGRAM 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
elektrikar 101 93 97 99
elektrotehnik  114 111 115 Ni bilo omejitve.
kemijski tehnik Ni bilo omejitve. Ni bilo omejitve. 144 Ni bilo omejitve.
računalniški tehnik 143 136/33 128 Ni bilo omejitve.

 

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Štipendije za deficitarne poklice 3-letnih programov

Poklic elektrikar je na seznamu deficitarnih poklicev. Dijaki 1. letnika programa elektrikar lahko dajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Javni razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102,40 EVR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Dijaki so do štipendije upravičeni od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka. Ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Skip to content