Elektrotehnik

Informacije za bodoče dijake v programu

ELEKTROTEHNIK

za šolsko leto 2021/2022

O programu

 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe elektrotehnik/elektrotehnica.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanima elektrotehnika, fizika …
 
 

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 56 vpisnih mest.

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

Izbirni moduli

EA elektronik-avtomatik

Dijaki se naučijo izdelovati elektronska vezja ter programirati mikroprocesorska vezja in naprave. Spoznajo načine za upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami. Pri svojem delu načrtujejo, programirajo ter priključujejo naprave za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje. Ukvarjajo se s proučevanjem in snovanjem naprav in sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja in miselne zmogljivosti. Osebni računalnik uporabljajo kot merilni, testni in krmilni sistem v laboratorijskih in industrijskih okoljih. Pri delu nadzorujejo delovanje avtomatiziranih postrojev ter izvajajo električne in druge meritve.

EN elektroenergetik

Dijaki spoznajo proizvodnjo električne energije, tako iz klasičnih kot sodobnih  sončnih elektrarn, njen prenos, distribucijo, trženje in skrbijo za učinkovito rabo električne energije. Načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo električne inštalacije ter priključujejo različne elektromotorne pogone. Spoznajo sodobne meritve v elektroenergetiki in tudi meritve na električnih inštalacijah, ki zagotavljajo varnost le-teh. Spoznajo pametna elektroenergetska omrežja, ki bodo v prihodnosti uravnavala vedno večje težave med proizvodnjo in porabo električne energije  v različnih časovnih obdobjih.

Obšolske dejavnosti

Elektrotehnika in računalništvo se prepletata, kar dijaki spoznavajo tudi v različnih krožkih: humanoidni robot NAO, LEGO roboti, napredno programiranje krmilnikov Siemens, fizikalni krožek, delo z mikroračunalnikom Arduino, Ustvarjajmo v timu …

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto  izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe na državnem nivoju.

Najboljši dijaki tekmujejo na različnih področjih znanja iz: slovenščine, matematike, logike, angleščine, zgodovine, geografije in elektrotehniške stroke. Dijaki se udeležujejo tudi državnega tekmovanja v programiranju lego robotov na turnirju LEGO MASTERS, kjer so v šol. l. 2017/18 zasedli 3. in 4. mesto, in na tekmovanju Robocup Junior. Udeležujejo se tudi kviza o energetiki »Mladi genialci«.

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS in IFAM v Celju, HE Fala ter stikališče in RTP Podlog, TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, FTA in Muzej Šentjur, Center vodenja Elektro Celje in RTP Lava, Dnevi industrijske robotike v Ljubljani, nadstandardne ekskurzije (München, Liverpool) …

 

Pridobljena znanja

 • Obvladovanje računalniške tehnologije in delo z različnimi programi.
 • Načrtovanje elektronskih vezij ali električnih inštalacij z računalnikom.
 • Izvajanje in vzdrževanje električnih ter komunikacijskih inštalacij.
 • Priklapljanje različnih električnih porabnikov na izvore električnih napetosti.
 • Merjenje električnih veličin in odpravljanje napak.
 • Programiranje različnih naprav za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje.
 • Upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami.
 • Upravljanje z alternativnimi viri energije.
 • Uporabljanje in servisiranje multimedijske tehnike.
 • Nameščanje in vzdrževanje informacijske strojne opreme.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • elektrotehnika,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Možnost zaposlitve

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji in samostojnimi podjetniki:

BSH Hišni aparati d.o.o., Cinkarna Celje d.d., DD-ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE DOMEN DEBELJAK s.p., DIVERS INŽENERING, EEA Medved Danijel d.o.o., EHD d.o.o., EHF elektroinstalacije s.p. Hrastnik Franc, ELEKTRO Celje d.d., Elektro Damjan Popelar s.p., Elektro instalacije Anton Selič s.p., Elektro Kodrič d.o.o., Elektro Strojništvo Zidar Zvonko s.p., Elektro Turnšek Instalacije do.o., ELEKTRO UGOVŠEK d.o.o., Elektroinstalacije in elektroservis Aleksander MENČAK s.p., ELEKTROINSTALATERSTVO IN ELEKTROMERITVE s.p. Bogdan IVANC, Elektrosignal d.o.o., ELKOM Janez Kukovič s.p., ETRA d.o.o., Inštalacije Drago Kos s.p., Katja Čretnik Melanšak s.p., Odelo Slovenija d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Štore Steel d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., Termo-tehnika d.o.o., Valji d.o.o., Veltrag d.o.o. …

 • z javnimi zavodi:

knjižnice, kulturni domovi …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

Koristne povezave

Center RS za poklicno izobraževanje
Državni izpitni center
Fakulteta za elektrotehniko UL
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Fakulteta za energetiko
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola

FB stran SŠ KER 
 

POTEK VPISA

Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2021/2022.

Vpisni postopek na naši šoli vodita svetovalni delavki. Priporočamo, da se posvetujete z njima.

Za programe:
- tehnik računalništva,
- elektrotehnik,
- kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja

Trajanje izobraževanja

Program

Število mest

srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

4 leta

kemijski tehnik

28

tehnik računalništva

56

elektrotehnik

56

srednje poklicno izobraževanje (SPI) 

3 leta

elektrikar

26

 

PRIJAVA

Zadnji rok za oddajo prijav je 2. april 2021.

Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 25. 5. 2021.

 

STANJE PRIJAV

MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2021 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

 

PRENOSNI ROK

Od 8. aprila do 22. aprila 2021 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2021.

 

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 27. maja 2021 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis.

 

OMEJITEV VPISA

MIZŠ bo 21. maja 2021 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2021/2022.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2021/2022, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:

 

VPIS

datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.

Če omejitve ne bo, se boste med 16. junijem in 21. junijem 2021 vpisali po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov.

V primeru omejitve boste po posebnem razporedu prinašali dokumente med 16. junijem in 21. julijem 2021.

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. julija 2021 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2021.

 

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih

PROGRAM

2020/2021

2019/2020

2018/2019

elektrikar

93

97

99

elektrotehnik

111

115

Ni bilo omejitve.

kemijski tehnik

Ni bilo omejitve.

144

Ni bilo omejitve.

računalniški tehnik

136/33

128

Ni bilo omejitve.

 

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Štipendije za deficitarne poklice 3-letnih programov

Poklic elektrikar je na seznamu deficitarnih poklicev. Dijaki 1. letnika programa elektrikar lahko dajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Javni razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102,40 EVR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Dijaki so do štipendije upravičeni od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka. Ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Rok za prijave je od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.