Elektrotehnik

Pridobljena znanja

 • obvladovanje računalniške tehnologije in dela z različnimi programi;
 • z računalnikom načrtovanje elektronskih vezij ali električnih inštalacij;
 • izvajanje in vzdrževanje električnih ter komunikacijskih inštalacij;
 • priklapljanje različnih električnih porabnikov na izvore električnih napetosti;
 • merjenje električne veličine z različnimi merilnimi instrumenti ter odpravljanje napak;
 • načrtovanje vezij in programiranje različnih naprav za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje;
 • upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami;
 • upravljanje z alternativnimi viri energije;
 • uporabljanje računalnika kot merilni, testni in krmilni sistem;
 • uporabljanje in servisiranje multimedijske tehnike;
 • nameščanje in vzdrževanje informacijske strojne opreme.

 

V programu elektrotehnik dijakom ponujamo naslednje izbirne sklope:

EA elektronik-avtomatik: Dijaki se naučijo izdelovati elektronska vezja ter programirati mikroprocesorska vezja in naprave. Spoznajo načine za upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami. Pri svojem delu načrtujejo, programirajo ter priključujejo naprave za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje. Ukvarjajo se s proučevanjem in snovanjem naprav in sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja in miselne zmogljivosti. Osebni računalnik uporabljajo kot merilni, testni in krmilni sistem v laboratorijskih in industrijskih okoljih. Pri delu nadzorujejo delovanje avtomatiziranih postrojev ter izvajajo električne in druge meritve.

EN elektroenergetik: Dijaki spoznajo proizvodnjo električne energije, tako iz klasičnih kot sodobnih  sončnih elektrarn, njen prenos in distribucijo, ter tudi  trženje, saj se z električno energijo tudi trguje. Skrbijo za učinkovito rabo električne energije. Načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo električne inštalacije ter priključujejo različne elektromotorne pogone. Spoznajo sodobne meritve v elektroenergetiki, kot tudi meritve na električnih inštalacijah, ki zagotavljajo varnost le-teh. Spoznajo pametna elektroenergetska omrežja, ki bodo v prihodnosti uravnavala vedno večje težave med proizvodnjo in porabo električne energije  v različnih časovnih obdobjih.

Oznaka Programske enote   Št. ur
Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina O 487
P2 Tuji jezik O 417
P3 Matematika O 383
P4 Umetnost O 68
P5 Zgodovina O 102
P6 Geografija O 68
P7 Sociologija I 68
P9 Fizika O 136
P10 Kemija O 68
P11 Športna vzgoja O 340
Skupaj splošnoizobraževalni predmeti 2137
Strokovni moduli 
M1 Informacijske tehnologije in podjetništvo O 136
M2 Elektrotehnika 1 O 204
M3 Elektrotehnika 2 O 204
M4 Programirljive naprave O 204
M5 Elektronski elementi in vezja O 136
M6 Merjenje v elektrotehniki O 136
M7 Električne in komunikacijske inštalacije O 136
M8 Načrtovanje električnih inštalacij I 136
M9 Pogonska tehnika I 136
M10 Elektroenergetski sistemi I 136
M11 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije I 136
M12 Regulacije I 136
M13 Mikroprocesorske naprave I 136
M14 Avtomatizirani postroji I 136
M15 Obdelava in prenos podatkov I 136
Skupaj strokovni moduli  1700
Praktično izobraževanje v šoli 480
Praktično usposabljanje z delom 304
Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 352
Odprti kurikulum 420