Informacije za bodoče dijake v programu

ELEKTROTEHNIK

za šolsko leto 2022/2023

O programu

 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe elektrotehnik/elektrotehnica.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanima elektrotehnika, fizika …

Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo 56 vpisnih mest.

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

Izbirni moduli

EA elektronik-avtomatik

Dijaki se naučijo izdelovati elektronska vezja ter programirati mikroprocesorska vezja in naprave. Spoznajo načine za upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami. Pri svojem delu načrtujejo, programirajo ter priključujejo naprave za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje. Ukvarjajo se s proučevanjem in snovanjem naprav in sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja in miselne zmogljivosti. Osebni računalnik uporabljajo kot merilni, testni in krmilni sistem v laboratorijskih in industrijskih okoljih. Pri delu nadzorujejo delovanje avtomatiziranih postrojev ter izvajajo električne in druge meritve.

EN elektroenergetik

Dijaki spoznajo proizvodnjo električne energije, tako iz klasičnih kot sodobnih  sončnih elektrarn, njen prenos, distribucijo, trženje in skrbijo za učinkovito rabo električne energije. Načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo električne inštalacije ter priključujejo različne elektromotorne pogone. Spoznajo sodobne meritve v elektroenergetiki in tudi meritve na električnih inštalacijah, ki zagotavljajo varnost le-teh. Spoznajo pametna elektroenergetska omrežja, ki bodo v prihodnosti uravnavala vedno večje težave med proizvodnjo in porabo električne energije  v različnih časovnih obdobjih.

Obšolske dejavnosti

Elektrotehnika in računalništvo se prepletata, kar dijaki spoznavajo tudi v različnih krožkih: humanoidni robot NAO, LEGO roboti, napredno programiranje krmilnikov Siemens, fizikalni krožek, delo z mikroračunalnikom Arduino, Ustvarjajmo v timu …

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto  izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe na državnem nivoju.

Najboljši dijaki tekmujejo na različnih področjih znanja iz: slovenščine, matematike, logike, angleščine, zgodovine, geografije in elektrotehniške stroke. Dijaki se udeležujejo tudi državnega tekmovanja v programiranju lego robotov na turnirju LEGO MASTERS, kjer so v šol. l. 2017/18 zasedli 3. in 4. mesto, in na tekmovanju Robocup Junior. Udeležujejo se tudi kviza o energetiki »Mladi genialci«.

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS in IFAM v Celju, HE Fala ter stikališče in RTP Podlog, TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, FTA in Muzej Šentjur, Center vodenja Elektro Celje in RTP Lava, Dnevi industrijske robotike v Ljubljani, nadstandardne ekskurzije (München, Liverpool) …

 

Pridobljena znanja

 • Obvladovanje računalniške tehnologije in delo z različnimi programi.
 • Načrtovanje elektronskih vezij ali električnih inštalacij z računalnikom.
 • Izvajanje in vzdrževanje električnih ter komunikacijskih inštalacij.
 • Priklapljanje različnih električnih porabnikov na izvore električnih napetosti.
 • Merjenje električnih veličin in odpravljanje napak.
 • Programiranje različnih naprav za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje.
 • Upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami.
 • Upravljanje z alternativnimi viri energije.
 • Uporabljanje in servisiranje multimedijske tehnike.
 • Nameščanje in vzdrževanje informacijske strojne opreme.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • elektrotehnika,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Možnost zaposlitve

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji in samostojnimi podjetniki:

BSH Hišni aparati d.o.o., Cinkarna Celje d.d., DD-ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE DOMEN DEBELJAK s.p., DIVERS INŽENERING, EEA Medved Danijel d.o.o., EHD d.o.o., EHF elektroinstalacije s.p. Hrastnik Franc, ELEKTRO Celje d.d., Elektro Damjan Popelar s.p., Elektro instalacije Anton Selič s.p., Elektro Kodrič d.o.o., Elektro Strojništvo Zidar Zvonko s.p., Elektro Turnšek Instalacije do.o., ELEKTRO UGOVŠEK d.o.o., Elektroinstalacije in elektroservis Aleksander MENČAK s.p., ELEKTROINSTALATERSTVO IN ELEKTROMERITVE s.p. Bogdan IVANC, Elektrosignal d.o.o., ELKOM Janez Kukovič s.p., ETRA d.o.o., Inštalacije Drago Kos s.p., Katja Čretnik Melanšak s.p., Odelo Slovenija d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Štore Steel d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., Termo-tehnika d.o.o., Valji d.o.o., Veltrag d.o.o. …

 • z javnimi zavodi:

knjižnice, kulturni domovi …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

Koristne povezave

Center RS za poklicno izobraževanje
Državni izpitni center
Fakulteta za elektrotehniko UL
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Fakulteta za energetiko
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola

FB stran SŠ KERPOTEK VPISA

Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/2023.

Vpisni postopek na naši šoli vodita svetovalni delavki. Priporočamo, da se posvetujete z njima.

Za programe:
– tehnik računalništva,
– elektrotehnik,
– kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja Trajanje izobraževanja Program Število mest
srednje strokovno izobraževanje (SSI) 4 leta kemijski tehnik 28
tehnik računalništva 56
elektrotehnik 56
srednje poklicno izobraževanje (SPI) 3 leta elektrikar 26

 

PRIJAVA

Zadnji rok za oddajo prijav je 4. april 2022.

Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 20. 5. 2022.

 

STANJE PRIJAV

MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2022 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

 

PRENOSNI ROK

Od 8. aprila do 25. aprila 2022 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 1. julija 2022.

 

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 27. maja 2022 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o načinu, kako bomo izvedli vpis.

 

OMEJITEV VPISA

MIZŠ bo 24. maja 2022 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2022/2023.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2022/2023, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:

 • v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince,
 • v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

 

VPIS

Vpis bo potekal med 16. in 21. junijem 2022.

Potek vpisa v programih z omejitvijo

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo takrat tudi vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. junija 2022 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija 2022, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 1. julija 2022.

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih

PROGRAM 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
elektrikar 101 93 97 99
elektrotehnik  114 111 115 Ni bilo omejitve.
kemijski tehnik Ni bilo omejitve. Ni bilo omejitve. 144 Ni bilo omejitve.
računalniški tehnik 143 136/33 128 Ni bilo omejitve.

 

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Štipendije za deficitarne poklice 3-letnih programov

Poklic elektrikar je na seznamu deficitarnih poklicev. Dijaki 1. letnika programa elektrikar lahko dajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Javni razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102,40 EVR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Dijaki so do štipendije upravičeni od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka. Ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Skip to content