Informacije za bodoče dijake v programu

KEMIJSKI TEHNIK  

za šolsko leto 2021/2022

 
 

O programu

 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe kemijski tehnik/kemijska tehnica.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanimajo kemija, tehnika in naravoslovje ter jih navdušuje delo v laboratoriju.
 • Priporočamo ga tistim, ki imajo odlično ali prav dobro osnovnošolsko znanje.

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 28 vpisnih mest.

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

 

Izbirna modula v 4. letniku

Pri analizni kemiji pridobijo dijaki  znanja, kot so:  vzorčenje snovi, izvajanje analiz in obdelava rezultatov, uporaba laboratorijske opreme, izdelava dokumentacije …

Modul polimerni materiali in tehnologije ponuja znanja iz poznavanja lastnosti polimerov, izdelave polimerov, izvajanja tehnoloških preizkusov in uporabe zahtevnejše preizkusne opreme.

 
 

 

Obšolske dejavnosti

V kemijskem krožku sodelujejo dijaki od 1. do 4. letnika, predvsem tisti, ki želijo  znanje kemijske stroke še poglobiti in sprostiti svojo ustvarjalnost. Krožek ustvarjalnosti podpira dejavnosti dijaške skupnosti.

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe tudi na državnem nivoju.

Ne mine leto, da se ne bi z državnega tekmovanja vrnili s kakšnim zlatim priznanjem in kopico srebrnih ter bili deležni Krkinih nagrad oz. priznanj za najboljše raziskovalne naloge. Naši dijaki vedno znova dosegajo vrhunske uvrstitve na šolskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Uspešni so na državnih tekmovanjih za Preglove plakete, kot tudi na državnem tekmovanju kemijskih tehnikov. Na mednarodni ravni se udeležujejo mednarodne kemijske olimpijade Grand Prix Chimique. Zelo uspešni so tudi na tekmovanjih iz matematike, logike, slovenščine, biologije, angleščine, zgodovine …

V okvirju mednarodnega sodelovanja si dijaki višjih letnikov in učitelji izmenjujejo izkušnje ter pridobivajo nova spoznanja s šolama Hohentwiel Gewerbe Schule iz Singna v Nemčiji in I.I.S. Largo Brodolini − iz Pomezie v Italiji.

V okviru programa organiziramo strokovne ekskurzije in oglede sejmov: Krajinski park Sečoveljske soline, Rudnik živega srebra Idrija, Pivovarna Laško, Etol, Toplarna Celje, Cinkarna Celje, Steklarna Rogaška Slatina, TKI Hrastnik, VO-KA, čistilna naprava Tremerje, TE Šoštanj, Teflon CC, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Gorenje, Veplas, FRAGMAT, PLAGKEM, GEA Slovenska Bistrica, SwatyComet Zreče …

 
 

 

Pridobljena znanja

 • Poznavanje snovi (elementi, spojine) in njihovih lastnosti ter zakonitosti splošne, anorganske in organske kemije.
 • Uporaba kemijskega izrazoslovja in poimenovanje kemijskih spojin.
 • Razumevanje in uporaba enostavnih naprav v kemijski procesni tehniki.
 • Uporaba kemijskega računanja.
 • Uporaba laboratorijske opreme in naprav.
 • Varno rokovanje s kemikalijami.
 • Upoštevanje načel varovanja okolja pri svojem delu.
 • Izkušnje s področja raziskav in delovanja v timu.
 • Izvajanje sintez in analiz ter ovrednotenje rezultatov.
 • Poznavanje vrst, lastnosti in tehnologij predelave polimerov.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • kemija,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Možnost zaposlitve

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji:

Cinkarna Celje, Droga Kolinska, Erico, Esot invest, Gorenje Velenje, Juteks, Konus Konex, Mlekarna Celeia, Pivovarna Laško, Steklarna Rogaška, Štore Steel, Tanin Sevnica, Termoelektrarna Šoštanj, TKI Hrastnik, Steklarna Hrastnik, VIPAP Videm Krško, Krka d.d., Vivapen, Papirnica Radeče, Lek d.d., Kozmetika Afrodita …

 • z javnimi zavodi:

Zdravstveni dom Celje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, SB Celje …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočimo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje, v nekaterih primerih se povežemo z drugimi srednjimi šolami v celjski regiji za izvajanje priprav na specifične predmete, ki jih predvideva razpis za vpis;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

 
 

Skip to content