Informacije za bodoče dijake v programu

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

za šolsko leto 2022/2023

 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe tehnik računalništva/tehnica računalništva.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanimajo tehnika, programiranje, informatika, vzdrževanje računalniške opreme …

Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo 56 vpisnih mest.

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

Izbirna modula

Programska oprema je smer, v kateri se dijaki poglobljeno ukvarjajo s programiranjem, delom s podatki in oblikovanjem. Programirajo v različnih programskih jezikih in za različne naprave (mobilne naprave, osebni računalniki …), izdelujejo spletne aplikacije ter shranjujejo podatke v podatkovne baze ali datoteke.

Strojna oprema  je smer, v kateri se dijaki osredotočajo na delo z omrežji, vzdrževanjem strojne in programske opreme ter multimedijo. Dijaki načrtujejo in izdelujejo varna omrežja, upravljajo s fizičnimi in virtualnimi strežniki.

Obšolske dejavnosti

Računalništvo in elektrotehnika se prepletata, kar dijaki spoznavajo v različnih krožkih: humanoidni robot NAO, LEGO roboti, delo z mikroračunalnikom Arduino, Ustvarjajmo v timu …

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto  izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe na državnem nivoju.

Najboljši dijaki tekmujejo na različnih področjih znanja iz slovenščine, matematike, logike, angleščine, zgodovine, geografije in računalniške stroke. Dijaki se udeležujejo državnega tekmovanja računalniških šol, turnirja LEGO Masters − tekmovanje v programiranju LEGO robotov, Robocup Junior, Bober ter tekmovanja ACM iz računalništva.

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS v Celju, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru, Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Dnevi računalništva v Polhovem Gradcu, ogled super računalnika v računalniški firmi Artur d. o. o. v Novi Gorici, Tehniški muzej v Bistri, nadstandardne ekskurzije (München, Škotska) …

Na šoli organiziramo zanimiva strokovna predavanja in delavnice: programiranje mobilnih aplikacij in delavnica + Java  (FERI), predstavitve različnih strokovnih tem bivših dijakov.

Pridobljena znanja

 • Vzdrževanje strojne opreme in omrežnih servisov.
 • Vzdrževanje programske opreme.
 • Načrtovanje in programiranje namiznih ter spletnih aplikacij.
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz.
 • Poglabljanje znanja na različnih področjih dela z računalnikom.
 • Delo z multimedijsko tehniko.
 • Računalniško oblikovanje.
 • Spoznavanje modernih in aktualnih vsebin.
 • Programiranje mobilnih naprav.
 • Upravljanje s sodobnimi tehnologijami.

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • računalništvo,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

Možnosti zaposlitve

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji in samostojnimi podjetniki:

BENI TEHING d.o.o., BIRO TEAL, podjetje za finančno-ekonomske, projektantske in računalniške storitve d.o.o., BITEA d.o.o., BODR d.o.o., COMMLINE d.o.o., COMPUTER PLANET s.p., COMSHOP d.o.o., DAT-CON d.o.o., DIOPTEC d.o.o., ELLATRON d.o.o., EPROMAR d.o.o., ETRA d.o.o., FOTO NAREKS MATEJ NAREKS s.p., GKN DRIVELINE d.o.o., HARDSTORE d.o.o., KIN informatika d.o.o., LIKOMERC, marketing in svetovanje, Liljana Kotnik,s.p., Margento R&D d.o.o., Microsvet d.o.o., PC PRO d.o.o., PC servis d.o.o., Teal d.o.o. …

 • z javnimi zavodi:

OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Hudinja Celje, OŠ Primoža Trubarja Laško …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje, v nekaterih primerih se povežemo z drugimi srednjimi šolami v celjski regiji za izvajanje priprav na specifične predmete, ki jih predvideva razpis za vpis;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

Koristne povezave

Center RS za poklicno izobraževanje
Državni izpitni center
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
Fakulteta za informacijske študije Novo Mesto

FB stran SŠ KERPOTEK VPISA

Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2022/2023.

Vpisni postopek na naši šoli vodita svetovalni delavki. Priporočamo, da se posvetujete z njima.

Za programe:
– tehnik računalništva,
– elektrotehnik,
– kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

Za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja Trajanje izobraževanja Program Število mest
srednje strokovno izobraževanje (SSI) 4 leta kemijski tehnik 28
tehnik računalništva 56
elektrotehnik 56
srednje poklicno izobraževanje (SPI) 3 leta elektrikar 26

 

PRIJAVA

Zadnji rok za oddajo prijav je 4. april 2022.

Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 20. 5. 2022.

 

STANJE PRIJAV

MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2022 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

 

PRENOSNI ROK

Od 8. aprila do 25. aprila 2022 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 1. julija 2022.

 

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 27. maja 2022 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o načinu, kako bomo izvedli vpis.

 

OMEJITEV VPISA

MIZŠ bo 24. maja 2022 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2022/2023.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2022/2023, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:

 • v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince,
 • v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

 

VPIS

Vpis bo potekal med 16. in 21. junijem 2022.

Potek vpisa v programih z omejitvijo

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo takrat tudi vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. junija 2022 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija 2022, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 1. julija 2022.

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih

PROGRAM 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
elektrikar 101 93 97 99
elektrotehnik  114 111 115 Ni bilo omejitve.
kemijski tehnik Ni bilo omejitve. Ni bilo omejitve. 144 Ni bilo omejitve.
računalniški tehnik 143 136/33 128 Ni bilo omejitve.

 

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Štipendije za deficitarne poklice 3-letnih programov

Poklic elektrikar je na seznamu deficitarnih poklicev. Dijaki 1. letnika programa elektrikar lahko dajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Javni razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102,40 EVR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Dijaki so do štipendije upravičeni od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka. Ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Skip to content