Tehnik računalništva

Informacije za bodoče dijake v programu

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

za šolsko leto 2021/2022

 
 
 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe tehnik računalništva/tehnica računalništva.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanimajo tehnika, programiranje, informatika, vzdrževanje računalniške opreme …

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 56 vpisnih mest.

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

Izbirna modula

Programska oprema je smer, v kateri se dijaki poglobljeno ukvarjajo s programiranjem, delom s podatki in oblikovanjem. Programirajo v različnih programskih jezikih in za različne naprave (mobilne naprave, osebni računalniki …), izdelujejo spletne aplikacije ter shranjujejo podatke v podatkovne baze ali datoteke.

Strojna oprema  je smer, v kateri se dijaki osredotočajo na delo z omrežji, vzdrževanjem strojne in programske opreme ter multimedijo. Dijaki načrtujejo in izdelujejo varna omrežja, upravljajo s fizičnimi in virtualnimi strežniki.

Obšolske dejavnosti

 
 

Računalništvo in elektrotehnika se prepletata, kar dijaki spoznavajo v različnih krožkih: humanoidni robot NAO, LEGO roboti, delo z mikroračunalnikom Arduino, Ustvarjajmo v timu …

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto  izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe na državnem nivoju.

Najboljši dijaki tekmujejo na različnih področjih znanja iz slovenščine, matematike, logike, angleščine, zgodovine, geografije in računalniške stroke. Dijaki se udeležujejo državnega tekmovanja računalniških šol, turnirja LEGO Masters − tekmovanje v programiranju LEGO robotov, Robocup Junior, Bober ter tekmovanja ACM iz računalništva.

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS v Celju, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru, Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Dnevi računalništva v Polhovem Gradcu, ogled super računalnika v računalniški firmi Artur d. o. o. v Novi Gorici, Tehniški muzej v Bistri, nadstandardne ekskurzije (München, Škotska) …

Na šoli organiziramo zanimiva strokovna predavanja in delavnice: programiranje mobilnih aplikacij in delavnica + Java  (FERI), predstavitve različnih strokovnih tem bivših dijakov.

Pridobljena znanja

 • Vzdrževanje strojne opreme in omrežnih servisov.
 • Vzdrževanje programske opreme.
 • Načrtovanje in programiranje namiznih ter spletnih aplikacij.
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz.
 • Poglabljanje znanja na različnih področjih dela z računalnikom.
 • Delo z multimedijsko tehniko.
 • Računalniško oblikovanje.
 • Spoznavanje modernih in aktualnih vsebin.
 • Programiranje mobilnih naprav.
 • Upravljanje s sodobnimi tehnologijami.

Zaključek izobraževanja

 
 

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • računalništvo,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

Možnosti zaposlitve

 
 

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji in samostojnimi podjetniki:

BENI TEHING d.o.o., BIRO TEAL, podjetje za finančno-ekonomske, projektantske in računalniške storitve d.o.o., BITEA d.o.o., BODR d.o.o., COMMLINE d.o.o., COMPUTER PLANET s.p., COMSHOP d.o.o., DAT-CON d.o.o., DIOPTEC d.o.o., ELLATRON d.o.o., EPROMAR d.o.o., ETRA d.o.o., FOTO NAREKS MATEJ NAREKS s.p., GKN DRIVELINE d.o.o., HARDSTORE d.o.o., KIN informatika d.o.o., LIKOMERC, marketing in svetovanje, Liljana Kotnik,s.p., Margento R&D d.o.o., Microsvet d.o.o., PC PRO d.o.o., PC servis d.o.o., Teal d.o.o. …

 • z javnimi zavodi:

OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Hudinja Celje, OŠ Primoža Trubarja Laško …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

Nadaljevanje izobraževanja

 
 

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje, v nekaterih primerih se povežemo z drugimi srednjimi šolami v celjski regiji za izvajanje priprav na specifične predmete, ki jih predvideva razpis za vpis;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.

Koristne povezave

Center RS za poklicno izobraževanje
Državni izpitni center
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
Fakulteta za informacijske študije Novo Mesto

FB stran SŠ KER


 
 
 
 
 
 

 
 

POTEK VPISA

Osnovne informacije o programih, številu razpisanih mest in vpisnih pogojih najdete v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2021/2022.

Vpisni postopek na naši šoli vodita svetovalni delavki. Priporočamo, da se posvetujete z njima.

Za programe:
- tehnik računalništva,
- elektrotehnik,
- kemijski tehnik,
skrbi Vesna Pišek, telefon 03/42 858 52, e-naslov vesna.pisek@sc-celje.si.

Za program elektrikar skrbi Davorka Polić Jošt, telefon 03/42 858 37, e-naslov davorka.polic.jost@sc-celje.si.

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo na naši šoli programe:

Vrsta izobraževanja

Trajanje izobraževanja

Program

Število mest

srednje strokovno izobraževanje (SSI) 

4 leta

kemijski tehnik

28

tehnik računalništva

56

elektrotehnik

56

srednje poklicno izobraževanje (SPI) 

3 leta

elektrikar

26

 

PRIJAVA

Zadnji rok za oddajo prijav je 2. april 2021.

Prijava je na obrazcu MŠŠ-2-1,20/08 (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192).

Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti ali ponovno vpisati v 1. letnik, in učencev, ki so se zadnje leto šolali v tujini, je do 25. 5. 2021.

 

STANJE PRIJAV

MIZŠ bo najkasneje do 8. april 2021 na svojih spletnih straneh (www.mizs.gov.si) objavilo informacijo o številu prijav za vpis v posamezne programe.

 

PRENOSNI ROK

Od 8. aprila do 22. aprila 2021 je prenosni rok.
Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija 2021.

 

OBVESTILO O VPISU

Vse kandidate bomo do 27. maja 2021 pisno obvestili o točnih datumih in urah vpisa ter o tem, kako bomo izvedli vpis.

 

OMEJITEV VPISA

MIZŠ bo 21. maja 2021 na svojih spletnih straneh objavilo, katere šole in v katerih programih bodo omejile vpis za šolsko leto 2021/2022.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis v SŠ in dijaške domove v šol. letu 2021/2022, in sicer: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:

 

VPIS

datumu vpisa in dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.

Če omejitve ne bo, se boste med 16. junijem in 21. junijem 2021 vpisali po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled in kopijah izvirnikov.

V primeru omejitve boste po posebnem razporedu prinašali dokumente med 16. junijem in 21. julijem 2021.

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi takrat vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 24. julija 2021 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2021, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija 2021.

 

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih

PROGRAM

2020/2021

2019/2020

2018/2019

elektrikar

93

97

99

elektrotehnik

111

115

Ni bilo omejitve.

kemijski tehnik

Ni bilo omejitve.

144

Ni bilo omejitve.

računalniški tehnik

136/33

128

Ni bilo omejitve.

 

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

 

Štipendije za deficitarne poklice 3-letnih programov

Poklic elektrikar je na seznamu deficitarnih poklicev. Dijaki 1. letnika programa elektrikar lahko dajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Javni razpis je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102,40 EVR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Dijaki so do štipendije upravičeni od šolskega leta dodelitve do zaključka izobraževanja.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka. Ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Rok za prijave je od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.