Celje, 30. 8. 2021

 

Protokol organizacije in izvajanje pouka pri modelu B vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskem letu 2021/2022

 

Trenutne epidemiološke razmere omogočajo, da se s 1. septembrom 2021 vključijo v novo šolsko leto vsi dijaki v pouk v šoli. Pouk bomo izvajali po t. i. modelu B, in sicer v skladu z okrožnicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter priporočili NIJZ, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov (povezava: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/modeli_in_priporocila_2021_22.pdf)

 

 1. Splošni higienski ukrepi

 

 1. Zdravstveno stanje dijakov – obiskovanje pouka v šoli
 • Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki je zdrav, ni v karanteni ali samoizolaciji in izpolnjuje trenutno veljavne pogoje, s katerimi bo seznanjen na šoli.
 • Če se pri dijaku pojavijo simptomi covida-19 ali v primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri dijaku ali osebi iz istega gospodinjstva, mora dijak ostati doma ter omejiti stike z drugimi ljudmi. Starši o tem obvestijo razrednika.
 • Če je dijak bolan ali ima zdravstvene omejitve, pokličejo starši za nadaljnja navodila otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.

 

 1. Samotestiranje za dijake
 • Dijaki izvajajo brezplačno samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.
 • Samotestira se dijak, ki se počuti zdrav in je brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti izbranega osebnega zdravnika.
 • Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot 6 mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti bolezni COVID-19 minilo manj kot 9 mesecev.
 • V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo izbranega osebnega zdravnika. Dijak bo napoten na testiranje s testom PCR. Dijak v primeru pozitivnega testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ, ki so predvidena za ta namen.
 • O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo šolo in izbranega osebnega zdravnika.

 

 1. Izvedba pouka in zaščitna oprema
 • V šolskem prostoru nosimo zaščitno masko. Izjeme so: izvedba pouka športne vzgoje; neposredna komunikacija z gluhimi/naglušnimi osebami ob ustrezni medosebni razdalji in zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da dijak iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske; govorniki v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 m.
 • Pouk bo potekal v celotnem oddelku – v čim večji meri v matičnih učilnicah.
 • Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj, če to ni potrebno zaradi organizacije dela.
 • V učilnicah je potrebno po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti, razkužiti mize, tipkovnice ipd.
 • Pouk športne vzgoje lahko poteka v telovadnici po posebnem režimu, s katerim vas bodo seznanili profesorji ŠVZ. Spodbujamo pouk na prostem.
 • Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 • Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo.
 • Dijaki se čim manj zadržujejo na hodnikih šole.
 • Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo razkužijo.

 

 1. Obravnava oseb, ki so že prebolele covid-19 ali so cepljene
 • Osebe, ki so covid-19 že prebolele, v primeru visokorizičnega tesnega stika v obdobju 6 mesecev od pojava znakov bolezni praviloma ne potrebujejo karantene na domu. Enako velja za cepljene. O podrobnostih se pozanimajo pri svojem zdravniku in upoštevajo navodila šole.
 • Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s COVID-19, natančneje določa navodilo NIJZ, ki ga najdete na povezavi:

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izjeme_za_visoko_tvegane_stike_glede_karantene_na_domu_2_4.6.2021.pdf

 

 6. Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa (HAGT)

 • Ko je pri osebi, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni proces, potrjena okužba s SARS-CoV-2 s HAGT, se izvede potrditveni test s PCR-metodo. Oseba ostane v samoizolaciji.
 • Če je potrditveni PCR-test negativen, se ukrepi, uvedeni ob pozitivnem HAGT, prekličejo. To pomeni, da se dijaki/zaposleni vrnejo v šolo.
 • Če je potrditveni PCR-test pozitiven, ukrepi, uvedeni ob pozitivnem HAGT, ostanejo. Obdobje karantene na domu ostane enako, kot je bilo določeno ob pozitivnem HAGT.

 

 1. Ukrepanje v primeru obolenja s sumom na covid-19
 • Če dijak zboli oz. ima vročino in druge znake akutne okužbe dihal, šola obvesti starše.
 • Dijaka napotimo domov oz. počaka starše v izolaciji. Do odhoda domov počaka v prostoru
  ŠVZ-E. Ves čas čakanja mora nositi masko, uporablja lahko samo določene sanitarije in umivalnik. Za pot domov naj dijak ne uporablja javnega prevoza.
 • Starši dijaka se posvetujejo z dijakovim izbranim osebnim zdravnikom.
 • Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika. Preiskava na covid-19 je zaključena.
 • Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo razrednika, ki obvesti vodstvo šole.

 

 1. Ostalo
 • V šolo vstopajo samo dijaki in zaposleni, ostali obiskovalci pa le z utemeljenim razlogom pri glavnem vhodu po predhodni najavi ob upoštevanju protokola PCT.
 • Ažurno spremljajte vsa obvestila na elektronski pošti, v kanalih Teams in na spletni strani šole.

 

Šola je prostor, kjer se srečujemo ljudje z različnimi zgodbami, stališči, izkušnjami in mnenji.

Vse ljudi naprošamo, da ravnajo odgovorno, solidarno in dosledno upoštevajo vsa navodila, kajti le tako bomo uspeli vsem zagotoviti šolanje, ki smo ga bili nekoč navajeni.

 

dr. Anita Laznik, ravnateljica

Skip to content