Spoštovani!

42. člen Zakona o gimnazijah in 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju določata, da šole vodijo evidence podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških (telesnih) značilnostih dijakov in dijakinj (v nadaljevanju Športnovzgojni karton oz. ŠVK). Potem ko se zbrani podatki obdelajo na nacionalni ravni, se šolam, dijakom ter staršem meseca maja ali junija zagotovi povratna ustna in pisna informacija o rezultatih testiranja.

Analize zbranih podatkov omogočajo ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti šolske populacije na nacionalni ravni, kar je pomembno strokovno izhodišče pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše.  Na individualni ravni pa se  lahko s pomočjo obdelanih podatkov svetuje dijakom in njihovim staršem, ki to želijo, o dijakovem telesnem in gibalnem razvoju. Skozi proces svetovanja lahko dijaki s pomočjo strokovnjakov ali sami ocenijo raven svojega telesnega fitnesa, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvete o vključevanju v različne športne dejavnosti.

Če želite, da je vaš mladostnik vključen v spremljavo gibalnih sposobnostih in morfoloških (telesnih) značilnostih, izpolnite spodnje soglasje in ga vrnite šoli. Soglasje bo veljalo za zbiranje in obdelavo podatkov do konca pouka v šolskem letu. Če želite med šolanjem mladostnika naknadno vključiti v spremljavo ali ne želite, da bi še sodeloval v njej, lahko to naredite kadarkoli tako, da na obrazcu označite vašo novo odločitev in obrazec prinesete v šolo. Če dokumenta ne hranite, lahko obrazec za podajo ali preklic soglasja vselej dobite pri športnem pedagogu.

Evidenca podatkov ŠVK vsebuje ime in priimek dijaka/dijakinje, spol, rojstni datum ter podatke o:

telesni višini – dolžinski razsežnosti telesa,

telesni teži – voluminoznosti (masi) telesa,

kožni gubi nadlahti – voluminoznosti (količini podkožnega maščevja) telesa,

dotikanju plošč z roko – frekvenci izmeničnih gibov,

skoku v daljino z mesta – hitri (eksplozivni) moči,

premagovanju ovir nazaj – koordinaciji (skladnosti) gibanja telesa,

dviganju trupa – mišični vzdržljivosti trupa,

predklonu na klopci – gibljivosti,

vesi v zgibi – mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok,

teku na 60 m – šprinterski hitrosti,

teku na 600 m – vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem (dalj časa trajajočem) naprezanju.

Šole zbirajo podatke za ŠVK vsako leto meseca aprila. Meritve na podlagi enotnih merskih postopkov opravi šola pod vodstvom športnih pedagogov pri rednem pouku športne vzgoje. Podatke za vse šole obdela Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, vrednotenje obdelanih podatkov pa opravi športni pedagog in vam jih predstavi meseca maja ali junija. Kadarkoli lahko zahtevate od šole tudi fotokopijo osebnega kartona dijaka oziroma njegovih podatkov, ki jih šola še hrani, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naš (elektronski) naslov. Za statistične obdelave in znanstveno-raziskovalno delo se podatki uporabijo tako, da identiteta dijakov ni razvidna (anonimizirani podatki).

Po Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18) šola vodi ŠVK do konca pouka v šolskem letu. Po izteku roka hranjenja oziroma po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani, šola osebne podatke uniči v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov oziroma jih, skladno z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive, posreduje pristojnemu arhivu. Upravljavec zbirke teh osebnih podatkov je šola.

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani razvila brezplačno aplikacijo Moj SLOfit, ki podpira tudi delovanje zbirke ŠVK in vam omogoča neposreden vpogled v ŠVK podatke vašega mladostnika ter, če želite, omogoča še nadgrajeno spremljanje gibalnih sposobnostih in morfoloških (telesnih) značilnostih. Če vas ta možnost zanima in bi želeli izvedeti več o aplikaciji Moj SLOfit, vas prosimo za soglasje za posredovanje vašega e-naslova za namen pošiljanja te informacije. V tem primeru bo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani uporabila vaš e-naslov zgolj za informiranje o Moj SLOfit, o uporabi ponujenega orodja pa se boste odločali naknadno.

dr. Anita Laznik, ravnateljica

Skip to content