Protokol ob vračanju v šolo za obdobje od 22. 2. 2021 do preklica ukrepov za preprečevanje okužb

 I. Splošni ukrepi

 • Nošenje zaščitne maske.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok.
 • Ne dotikamo si obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo, vsaj 1,5 m.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo, jih redno čistimo in razkužujemo.
 • Gradiva NIJZ (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva).
 • Zaradi lažjega ugotavljanja rizičnih stikov ob morebitnem pojavu okužbe s covid-19 priporočamo, da dijaki namestijo aplikacijo #OstaniZdrav na mobitel (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/).

 

II. Zdravstveno stanje dijakov – obiskovanje pouka v šoli

 • Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki je popolnoma zdrav.
 • Če se bodo pri posameznem dijaku pojavili znaki ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z dijakom biva v istem gospodinjstvu, bo dijak ostal doma in omejil stike z drugimi ljudmi.
 • Če je dijak bolan, pokličejo starši za nadaljnja navodila otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
 • V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od osebnega zdravnika.
 • V primeru, da ima dijak zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se starši posvetujejo z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

III. Izvedba pouka in zaščitna oprema

 • Dijaki uporabljajo lastno zaščitno masko.
 • Pouk bo potekal v celotnem oddelku – v čim večji meri v matičnih učilnicah.
 • Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj, če to ni potrebno zaradi organizacije dela (npr. fakultativni pouk, priprave na peti predmet splošne mature, športna vzgoja …).
 • V računalniških in drugih specializiranih učilnicah ter delavnicah je potrebno:
  • po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti;
  • pred vstopom v prostor razkužiti roke;
  • upoštevati protokol uporabe prostora in opreme.
 • Pri praktičnem pouku/praksi se upoštevajo priporočila/navodila, ki veljajo za posamezno dejavnost/panogo.
 • Pouk športne vzgoje poteka po posebnem režimu.
 • V učilnicah bo na razpolago razkužilo za mize.
 • Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 • Šolska prehrana bo organizirana za dijake naše šole na lokaciji Lava.
 • Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo.
 • Dijaki se čim manj zadržujejo na hodnikih šole.
 • Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo razkužijo.
 • Dopustna je organizacija interesnih dejavnosti oz. udeležba na dogodkih. Pri tem naj se dijaki različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena razdalja (vsaj 1,5 m) ter ter se upoštevajo tudi druga navodila NIJZ.

 

IV. Ukrepanje v primeru obolenja s sumom na covid-19

 • Če se dijaku v šoli pojavijo znaki akutne okužbe dihal (temperatura, slabo počutje …), šola obvesti starše.
 • Če mora dijak počakati starše, jih počaka v izolaciji v prostoru B02. Dijak v izolaciji nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik.

V. Prihodi in odhodi

 • V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni. Ostali obiskovalci pa le z utemeljenim razlogom pri glavnem vhodu po predhodni najavi.
 • Odsvetujemo zadrževanje in zbiranje pred šolo, zato pridite v šolo ob dogovorjeni uri in upoštevanje navodila NIJZ.

 

Prosimo za odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in delavcev šole.

 

Ravnatelj:
Mojmir Klovar

Skip to content